Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wet natuurbescherming
U bevindt zich hier:

De Wet natuurbescherming in een notendop

Wat betekent de Wet natuurbescherming voor uw project of plan met ruimtelijke ingrepen?

Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf bepaald worden of deze effect kunnen hebben op beschermde soorten, gebieden en bosopstanden. Dit is vanzelfsprekend aan de orde bij grootschalige ruimtelijke projecten maar kan ook bij kleine ingrepen nodig zijn, zoals bij de sloop van een schuur, het kappen van bomen of het dempen van een stuk sloot. 

Wilt u een offerte aanvragen of meer informatie, bel dan met 0345-512710 of mail naar info(at)buwa.nl

  Meer over de Wet natuurbescherming

  Bescherming van Natura 2000-gebieden 

  De bescherming van de Natura 2000-gebieden is gebaseerd op internationale verplichtingen. De toetsing onder de Wet natuurbescherming is vergelijkbaar met die onder de Natuurbeschermingswet 1998. De bescherming van de Beschermde natuurmonumenten is sinds 1 januari 2017 vervallen.

  Bescherming van soorten planten en dieren 

  De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en Beschermingsregime andere soorten. 

  Verbodsbepalingen (soorten)

  Zorgplicht (soorten)

  Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als voorheen onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat u de werkzaamheden  die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 

  De bescherming van bosopstanden 

  De belangrijkste elementen van de Boswet zijn in januari 2017 onveranderd overgenomen in de Wet natuurbescherming: de meldingsplicht, de herplantplicht en het kapverbod.

  Procedure

  Bevoegd gezag

  Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen

  In de brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' van het ministerie van EZ, kunt u meer lezen over de inhoudelijke stappen die nodig zijn bij het aanvragen en toetsen van een ontheffing soortenbescherming. In deze brochure zijn onder andere lijsten met beschermde soorten opgenomen. 

  Contactpersoon:

  Wilt u een offerte via de mail, graag de e-mail richten aan ons algemene mailadres info(at)buwa.nl. 

  Brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' (Ministerie EZ). Brochure met lijsten van soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming.
  Volledige wettekst Wet natuurbescherming in het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (19 januari 2016).
  Mercuurwaterjuffer, bruine kikker, veldmuis en haas zijn voorbeelden van beschermde soorten.