Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Harmony - A CEDR Transnational Research Project
U bevindt zich hier:

Harmony - Een CEDR Transnationaal Onderzoeksproject

Wegen en verkeer leiden tot habitatfragmentatie en vormen barrières voor dieren. Maar ze kunnen ook groene linten in het landschap zijn, waarbij de bermen leefgebied aan flora en fauna bieden. In het onderzoeksproject Harmony werd uitgezocht hoe nationale wegbeheerders hier mee om kunnen gaan. 

Het project was onderdeel van het Europese CEDR Transnational Road Research Programme 2013 'Roads and Wildlife'. Dit had als doel het vinden van kosteneffectieve strategieën voor wegbeheer die de conflicten tussen wegen en dieren oplossen.

Harmony heeft eenvoudige, makkelijk toe te passen procedures opgeleverd voor drie aspecten die in het COST 341 handboek misten, namelijk:

  1. een hulpmiddel om de naleving van verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn bij de bouw en het beheer van wegen te faciliteren,
  2. een hulpmiddel om er voor te zorgen dat de aanbesteding van de bouw van faunavoorzieningen bij wegen daadwerkelijk leidt tot voorzieningen die voldoen aan de functionele eisen van de dieren en ook in lengte van jaren hieraan blijven voldoen,
  3. strategieën voor het beheer van wegen en faunavoorzieningen bij wegen.

Voor de ontwikkeling van deze procedures is gebruik gemaakt van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Tevens zijn de procedures zodanig opgesteld dat ze stand houden in juridische procedures en ze kunnen de basis vormen voor besluiten met grote financiële gevolgen.

Naleving van Europese wetgeving

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen moeten ingrepen in of in de buurt van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, op hun gevolgen voor de beschermde natuurwaarden in die gebieden worden getoetst. Dit gebeurt middels Passende beoordelingen en Milieueffectrapportages.

Sommige landen hebben richtlijnen hoe en wanneer deze toetsingen moeten worden uitgevoerd. In het project Harmony worden de richtlijnen van acht landen (Ierland, UK, Nederland, België, Noorwegen, Zweden, Hongarije en Oostenrijk) tegen het licht gehouden. Zo'n 80 wegenbouwprojecten zijn op overeenkomsten in de toetsingsprocedures onderzocht. Dit heeft geleid tot richtlijnen voor een gemeenschappelijke aanpak. De richtlijnen zijn met belanghebbenden en specialisten besproken om een Europa-breed gedragen aanpak te krijgen.

Richtlijnen voor aanbesteding

Bestaande procedures voor aanbesteding van de bouw van wegen, kunstwerken, faunavoorzieningen en het beheer en onderhoud hiervan, zijn beoordeeld. Ook dit is in de bovengenoemde acht referentielanden gebeurd. Enkele resultaatgerichte aanpakken zijn in meer detail onderzocht. Specialisten zijn benaderd om aan te geven welke aanbestedingsprocedures waarschijnlijk tot de beste ecologische resultaten leiden, met een gunstige kosten-baten verhouding.

Beheer en onderhoud

In Hongarije is, in het kader van het Harmony-project, een onderzoek  uitgevoerd naar het voorkomen van insecten en herpetofauna in wegbermen. Daarbij is het effect van verschillende beheerregimes op de biodiversiteit in de wegbermen onderzocht. In een bureaustudie is uitgezocht welke functies wegen (eigenlijk wegbermen, rustplaatsen, tunnels etc.) voor fauna kunnen vervullen. Daarbij is ook aandacht besteed aan conflicterende belangen, zoals toename aantal dieren in wegbermen versus de verkeersveiligheid. De bureaustudie gaat ook in op de diversiteit aan beheerregimes, zowel de technische uitvoering als de organisatie er van.

Producten

De kennis opgedaan in het Harmony-project wordt gebruikt om drie nieuwe hoofdstukken aan het COST 341 handboek toe te voegen. De hoofdstukken concentreren zich op praktische en eenvoudig uitvoerbare aanbevelingen. Tevens is een handboek over het faunavriendelijke beheer van wegen opgeleverd. 

Consortiumpartners 
In dit project werkt Bureau Waardenburg samen met
Roughan & O'Donovan Innovative Solutions (RODIS), Ierland
MTA Centre for Ecological Research, Hongarije 
VTI - Swedish National Road and Transport Research Institute, Zweden

De eindproducten van het project zijn te vinden op  de website van Harmony.

Contactpersoon: