Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

General Environmental Law
U bevindt zich hier:

Wabo / omgevingsvergunning en natuur

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De omgevingsvergunning en natuur

De procedures voor ontheffing Wet natuurbescherming zijn aangehaakt bij de omgevingsvergunning. Dat wil zeggen dat bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ook een onderdeel 'natuur' kan worden gevoegd. 

Rol van de gemeente en het onderdeel natuur bij de omgevingsvergunning 

Gemeenten vervullen een loketfunctie. Zij beoordelen aanvragen op volledigheid en informeren over eventuele vervolgstappen. Om die informerende rol goed te kunnen uitvoeren, moeten gemeenten zorgen dat ze kennis hebben van natuurwaarden binnen hun gemeentegrenzen. Ook moeten zij in staat zijn een inschatting te maken van mogelijke effecten van een ingreep op die natuurwaarden. Een gemeente kan zijn burgers en bedrijven het beste bedienen als ze kennis hebben van:

  • de verspreiding van beschermde soorten en gebieden binnen de gemeente,
  • welke ingrepen nadelige effecten kunnen veroorzaken,
  • maatregelen die negatieve effecten beperken of compenseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ondersteuning voor gemeenten bij uitvoering loketfunctie, onderdeel natuur

Wij kunnen gemeenten helpen met het opbouwen van de bagage die voor hun nieuwe rol nodig is. We hebben voor verschillende gemeenten al overzichten gemaakt van de verspreiding van beschermde soorten binnen de gemeentegrenzen.

We hebben dit gedaan op verschillende detailniveaus: op basis van bronnenonderzoek of (uitgebreid) veldonderzoek. Daarnaast stellen we gemeentespecifieke plannen op waarbij inzicht wordt gegeven in ecologie van beschermde soorten en maatregelen die getroffen kunnen worden om negatieve effecten te beperken of te compenseren. 

Ondersteuning van van particulieren of bedrijven bij aanvragen van een omgevingsvergunning, met onderdeel natuur

Als uw gemeente adviseert het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en/of beschermde natuurgebieden' aan uw aanvraag toe te voegen, is het verstandig om contact op te nemen met een ecologisch adviesbureau voor ondersteuning. U kunt daarvoor bij ons terecht.

We kunnen een quick scan uitvoeren naar mogelijke effecten op beschermde soorten en/of gebieden. Daarnaast kunnen wij adviseren welke maatregelen u kunt treffen zodat u nadelige effecten voorkomt of kunt compenseren. Verder kunnen wij u helpen bij het invullen van het onderdeel 'natuur' van de aanvraag voor de omgevingsvergunning en de ecologische onderbouwing daarvan leveren.

Heeft u vragen over het onderdeel natuur bij de (aanvraag voor een) omgevingsvergunning, neemt u dan contact op met: