Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Quick scan Veenhuisweg, Twello
U bevindt zich hier:

Quick scan Veenhuisweg, Twello

De Gemeente Voorst was in 2005 van plan nieuwe woningen te laten bouwen in het zuidoostelijke deel van Twello. Bij het maken van de plannen moest rekening gehouden worden met het eventuele voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet.
Door het onderzoek werd duidelijk dat de voorgenomen ingreep een aantal zoogdiersoorten en algemene amfibieën zou kunnen benadelen door habitatverlies. De ingreep zou de gunstige staat van instandhouding echter niet in gevaar brengen en bovendien betrof het soorten die 'licht' beschermd waren. Naar het voorkomen van een tweetal soorten waar geen uitsluitsel gegeven kon worden, zoals de kamsalamander, werd aanbevolen nader onderzoek te verrichten. 

In het plangebied bleek (jaarrond) de strikter beschermde steenuil aanwezig te zijn. Huizenbouw zou vrijwel zeker resulteren in het definitief ongeschikt raken van het broedgebied. Voor de steenuil diende daarom expliciet ontheffing te worden aangevraagd. In het rapport zijn aanbevelingen gegeven omtrent beschermingsmaatregelen en voor eventuele compensatie voor habitatverlies. De aanbevelingen boden geen garantie voor bescherming van het onderhavige broedpaar en waren vooral gericht op compensatie en algehele bescherming van de lokale populatie steenuilen door het versterken van de draagkracht in de omgeving van Twello.

Maanen, E. van, 2005. Beoordeling beschermde soorten Veenhuisweg, Twello. Quick scan in het kader van de Flora- en faunawet. I.o.v. Gemeente Voorst. Bureau Waardenburg rapportnr. 05-125.