Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Aerial surveys seabirds North Sea
U bevindt zich hier:

Zeevogelmonitoring per vliegtuig in zoekgebieden offshore windenergie

Op de Noordzee is een aantal grotere zoekgebieden uitgekozen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe offshore windparken. Een groot onderzoeksconsortium heeft in 2010-2011 onderzoek uitgevoerd om de meest nijpende ecologische vragen te beantwoorden (Shortlist Masterplan).

Wij hebben de zeevogels onderzocht met tellingen vanuit het vliegtuig. Op 15 september 2011 zijn tijdens een publieksdag in Naturalis de resultaten van een eerste jaar onderzoek gepresenteerd, samen met andere onderzoeken met een grote prioriteit die in het kader van het Shortlist Masterplan zijn uitgevoerd.

Het rapport over zeevogelmonitoring vanuit het vliegtuig is te downloaden vanaf de website van het Informatiehuis Marien van de overheid (of download het rapport direct). Op de website Informatiehuis Marien zijn ook de andere onderzoeken in het kader van het Shortlist Masterplan te downloaden.

In het magazine Over de zee van Stichting Water en Media is een levendige rapportage verschenen over het monitoren van zeevogels vanuit het vliegtuig voor dit project.

 

Masterplan Ecologische Monitoring Lange Termijn Wind op Zee

Voor een goede inschatting van het potentiële ecologisch effect van het bouwen, exploiteren en uit bedrijf nemen van offshore windturbineparken is een grote hoeveelheid ecologische kennis vereist. Hierbij is het verzamelen van ecologische informatie op zee duur en tijdrovend. Dit is de reden waarom door Rijkswaterstaat een taakgroep van verschillende kennisinstituten in het leven is geroepen voor het ontwikkelen van een afgestemd en kosteneffectief 'Masterplan Ecologische Monitoring Lange Termijn Wind op Zee'. Hierbij werden kennisleemten geïdentificeerd betreffende de ecologische invloed van nieuw te ontwikkelen offshore windturbineparken verder op de Noordzee en een aantal onderzoeksprojecten werden benoemd om kennisleemten waaraan een hoge prioriteit werd toegekend in te kunnen vullen voordat de eerste concessies worden verstrekt, het zogenoemde Shortlist Masterplan. 

Onderzoeksonderwerpen Shortlist Masterplan

In 2009-2010 is onderzoek uitgevoerd naar 

  • het voorkomen en de verdeling van viseieren en -larven (IMARES),
  • de mate waarin de geluids- en drukgolven door het heien van de funderingen van windturbines sterfte veroorzaken van vislarven (IMARES/TNO),
  • de verspreiding in ruimte en tijd van bruinvissen en dichtheidsschattingen van deze soort (IMARES),
  • de verdeling van zeevogels over het Nederlandse deel van de Noordzee (vanuit het vliegtuig door Bureau Waardenburg, vanaf schepen door IMARES),
  • vliegpatronen op zee van broedende kleine mantelmeeuwen met behulp van GPSloggers (NIOZ/Bureau Waardenburg) en
  • het bepalen van de geluidsintensiteit waarbij een tijdelijke verschuiving in de geluidsgevoeligheid optreedt bij bruinvissen en zeehonden (Seamarco).

Resultaten en aanbevelingen

Het doel van de vliegtuigtellingen was het verzamelen van de eerste gedetailleerde informatie over dichtheden en de verspreiding in het zoekgebied voor de tweede en derde ronde voor windturbineparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Met negen vliegtuigtellingen in de periode mei 2010 - april 2011 werd het doel bereikt. Hiermee werd voor alle soorten relevante informatie verzameld die vanuit het oogpunt van offshore windenergie belangrijk zijn. Zo werden bijvoorbeeld ook hoogtes van vliegende vogels bepaald. 

Om de gevonden patronen te kunnen bevestigen zijn meer T-nul gegevens van de uitgangssituatie noodzakelijk om de variatie in de verspreiding van zeevogels in de loop van het jaar in te schatten. Het belang van de zoekgebieden voor offshore windturbineparken voor zeevogels moet verder onderzocht te worden. Scheepstellingen kunnen hierop aanvullend essentiële informatie leveren. 

Contactpersoon: