Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Birds

Vogelinventarisaties en -tellingen

Het inventariseren en monitoren van vogels kan verschillende doeleinden dienen. Vanwege natuurwetgeving kan het nodig zijn om het voorkomen van beschermde soorten in beeld te brengen. Daarnaast kan onderzoek informatie opleveren over o.a. de effecten van gevoerd beheer of een ingreep. Afhankelijk van de soortgroep kunnen zeer uiteenlopende methoden worden toegepast. 

Kennis over het voorkomen van vogels (aantallen en verspreiding) geeft inzicht in de kwaliteiten van een gebied. Daarbij wordt vaak onderscheidt gemaakt in broedvogels en niet-broedende vogels buiten het broedseizoen. Voor nadere informatie over broedvogelinventarisaties zie daarvoor de de aparte pagina.

Feiten over het voorkomen van vogels kennen vele toepassingen, ondermeer:

  • onderbouwing van een aanvraag ontheffing Flora- en faunawet;
  • onderbouwing van een aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998;
  • onderbouwing en evaluatie van beheer en beleid in een gebied;
  • schatten van effecten van een voorgenomen ingreep.

Waar het gaat om evaluatie zijn gegevens van een aantal jaren gewenst om een vergelijking te kunnen maken, bijvoorbeeld voor en na een bepaalde ingreep.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

De vraag van opdrachtgevers is voor ons bepalend voor onze aanpak van een inventarisatie of tellingen. Alle typen vogeltellingen worden door ons uitgevoerd volgens standaardmethodieken die beproefd zijn op betrouwbaarheid en volledigheid. 

Verwerking, interpretatie en bewerking van gegevens zijn ook gestoeld op beproefde aanpakken, waarbij wij een grote ervaring hebben opgebouwd in het werken met grote databases, statistische analyses en het presenteren en analyseren van gegevens in kaartbeelden (GIS).

Wij zijn niet alleen op land actief. Ook op en boven de Noordzee voeren wij tellingen van vogels uit; vanaf schepen en vanuit vliegtuigen. Ook hier gelden weer beproefde methodieken voor het tellen en het verwerken van gegevens (o.a. stripbandmethoden, lijntransectellingen volgens de Distance Sampling techniek etc.).

Voor nadere informatie over vogeltellingen kunt een e-mail sturen naar;