Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vleermuizen Watertorenterrein Dordrecht
U bevindt zich hier:

Inventarisatie vleermuizen Watertorenterrein Dordrecht

Bij de herontwikkeling van het Watertorenterrein in Dordrecht was door het Ministerie van LNV aangegeven dat er ten aanzien van vleermuizen, beschermde vissen, libellen en planten mogelijk verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet zouden worden overtreden. De  gemeente Dordrecht heeft daarom het voorkomen van deze soortgroepen laten onderzoeken.

Tijdens het onderzoek werden twee soorten vleermuizen waargenomen. In het algemeen werd geconcludeerd dat de aantallen vleermuizen die binnen het Watertorenterrein werden aangetroffen beperkt waren en het Watertorenterrein niet van bijzonder belang voor vleermuizen mocht worden geacht. Alleen aan de zuidzijde van het gebied lag een duidelijke vliegverbinding voor de Gewone dwergvleermuis. Een groepje bomen (populieren)op de kop van het nieuwe water in het verlengde van de Vlij vormde een essentieel onderdeel van deze vliegroute.

Het rapport beschreef niet alleen de functie van het gebied voor de beschermde soorten maar trok ook conclusies met betrekking tot mogelijk effecten en gaf advies hoe hier mee om te gaan.