Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visie en beleidsplan
U bevindt zich hier:

Ruimtelijke visie of beleidsplan

Een ruimtelijke visie of een beleidsplan vanuit een specifieke invalshoek geeft richting aan ruimtelijke ontwikkelingen in stad en land.

Een beleidsplan kan verschillende doelen tegelijk dienen, zoals

  • het formuleren van een ontwikkelingsvisie
  • inspiratie geven aan initiatiefnemers
  • dienen als toetsinstrument.

Door de visie naar beelden te vertalen worden zij toegankelijk voor een breed publiek. Dit helpt bij het genereren van draagvlak. Door het toevoegen van een uitvoeringsplan ontstaat een extra waarborg dat het beleid werkelijk ten uitvoer wordt gebracht.

Onze adviseurs hebben veel ervaring met beleidsmatige planvormen. Wij werken bij voorkeur met een open planproces. Dan kunnen alle betrokken partijen hun inbreng leveren. De integraal gemaakte keuzes worden opgenomen in het plan. Wij zetten ons in om een breed draagvlak voor de plannen te krijgen.

Landschapsvisie / Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Hoe ziet het landschap van de toekomst eruit? Wat is het waard te behouden en waar kan het beter? Om ervoor te zorgen dat gewaardeerde landschappen voor de toekomst bewaard blijven, is het nodig dat ontwikkelingen op een juiste manier vormgeven aan dat landschap. Het LOP vertaalt de kwaliteiten van het landschap naar een visie. In de visie wordt omschreven hoe omgegaan moet worden met (nieuwe) functies in het landelijk gebied.

Een landschapsontwikkelingsplan zet het landschap letterlijk op de agenda. Het bijbehorende uitvoeringsplan verankert de landschappelijke aspecten, beleving en recreatie, water, natuur, landbouw in de programmering en budgettering van de gemeente(n). Door een open planproces worden veel afdelingen en maatschappelijke partijen weer enthousiast over het landschap en wordt het vanzelfsprekend om er zorgvuldig mee om te gaan.

GroenstructuurplanVisie biodiversiteit

  • een positief imago van de stad
  • de recreatie
  • de gezondheid
  • de sociale cohesie
  • en de economie.

LocatiestudieBeeldkwaliteitplan landelijk gebied

In een bestemmingsplan is bepaald op welke plaatsen binnen een gemeente ontwikkelingen mogelijk zijn. Om te laten zien hoe die ontwikkelingen eruit moeten zien is een beeldkwaliteitplan nodig.

Door een beeldende insteek van de richtlijnen is in een oogopslag duidelijk wat een bewoner of ondernemer zelf kan doen aan het behoud van het gebied. Het beeldkwaliteitplan geeft ook voorlichting. Kennis over de waarden zorgt voor beter afgewogen keuzes over de vormgeving. Voor de gemeente is het beeldkwaliteitplan ook een handig naslagwerk om te controleren of een initiatief in het landelijk gebied bijdraagt aan een mooi buitengebied.

Een beeldkwaliteitplan kan ook gericht zijn op een specifieke ontwikkeling. Dit is goed toepasbaar bij Design & Construct of Engineer & Construct aanbestedingen. Het plan geeft dan richtlijnen vanuit de landschappelijke kwaliteiten waarmee de initiatiefnemer moet werken. De eisen die het bevoegd gezag stelt aan inpassing zijn hierdoor zeer helder en toepasbaar. Dit biedt een waarborg voor het voorkomen van ongewenste neveneffecten bij ingrijpende ontwikkelingen.

Wij kunnen u helpen een beeldkwaliteitplan op te stellen, of het voor u opstellen. Denkend vanuit bestaande kwaliteiten van het landelijk gebied geven wij richtlijnen voor de opbouw en aanblik van nieuwe onderdelen. Dit doen we op basis van een waardering van de huidige situatie en een visie op de toekomst van het gebied. Vaak is behoud van waarden belangrijk in die visie. Denk aan karakteristieke hoogteverschillen of kavelstructuur, lintbebouwing, maat van erven, streekeigen beplanting, openheid en dergelijke.