Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Diving for stoneworts in Zevenhuizerplas
U bevindt zich hier:

Duiken naar kranswier in de Zevenhuizerplas

De Zevenhuizerplas is een diepe zandwinplas uit 1978 in de buurt van Rotterdam. Van oudsher staat deze plas bekend om de kranswieren die er groeien en de vogels die daarop foerageren (o.a. krooneend). In de laatste tien jaar is de plas ondieper gemaakt en samengevoegd met een nieuwe zandwinplas. Medewerkers van Bureau Waardenburg hebben in 2010 de vegetatie onderzocht in de oude en de nieuwe plas. Een gecertificeerd duikteam heeft vegetatiebeschrijvingen gemaakt in raaien loodrecht op de oever. In de oude plas heeft het team dezelfde raaien geïnventariseerd als vlak na de verondieping ook gedaan is, in 2002. De raaien in de nieuwe plas zijn voor het eerst bekeken.

Uit de resultaten blijkt dat in de oude plas de totale bedekking met waterplanten gelijk is gebleven of licht is toegenomen ten opzichte van 2002. De bedekkingspercentages in de ondiepe delen (0-2,5m) liggen ongeveer tussen de 20 en 40 procent. De kranswieren, stijve waterranonkel en tenger fonteinkruid zijn toegenomen, terwijl smalle waterpest en aarvederkruid zijn afgenomen. De vegetaties hebben zich dus in ieder geval gedeeltelijk hersteld na de ingrepen. Of er ook sprake is van volledig herstel kunnen we niet zeggen omdat er geen nulmeting is van vóór de verondieping. De gevreesde achteruitgang van de waterkwaliteit en het verdwijnen van de kranswiervegetaties heeft in elk geval niet plaatsgevonden.

Contactpersonen: