Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Intertidal waterbirds in the Dutch Delta
U bevindt zich hier:

Dijkvaktellingen in de Zeeuwse Delta

Foto: Martin Bonte

Bureau Waardenburg voert verschillende watervogelkarteringen uit langs een groot aantal van de Zeeuwse dijktrajecten. Dit onderzoek wordt gedaan om meer inhoudelijke kennis te krijgen van de processen die spelen langs dijktrajecten.


Belang droogvallende platen

In de Zeeuwse delta worden grote delen van het land gescheiden van het water met zeedijken. In het getijdegebied voor deze dijken vallen bij laagwater vaak stukken land droog die van groot belang zijn voor vogels.

Foerageergebied Oosterschelde en Westerschelde

Het onderzoek concentreert zich op gebieden langs de Wester- en Oosterschelde. Hier wordt tijdens afgaand water het gebruik van droogvallende slikken door watervogels in kaart gebracht alsmede het recreatieve gebruik van deze trajecten door de mens. De functie van het slik en water voor de dijk als foerageergebied voor vogels is evident maar er is nog weinig bekend over de effecten van mogelijke ingrepen aan de dijk op de vogels die van deze gebieden afhankelijk zijn.

Contactpersoon: