Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inventarisatie Staverden & Regulieren
U bevindt zich hier:

Inventarisaties voor het Geldersch Landschap

Doel inventarisatie van flora en fauna natuurgebieden Staverden en Regulieren

In 2011 hebben we in opdracht van Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen Landgoed Staverden (Veluwe) en natuurgebied De Regulieren (Rivierengebied) geïnventariseerd op vegetatie, flora en fauna. De inventarisatie vond plaats ten behoeve van evaluatie van het gevoerde beheer in de afgelopen jaren en visievorming voor de toekomst. De basisgegevens van deze inventarisatie worden opgeslagen bij de Gegevensautoriteit Natuur.

De opzet van het onderzoek

We hebben geheel Staverden en Regulieren geïnventariseerd op doelsoorten van de soortgroepen zoogdieren, vogels, herpetofauna, vissen, dagvlinders, libellen en Rode lijst plantensoorten. De vegetatie hebben we niet gebiedsdekkend gekarteerd maar alleen van relatief bijzondere terreindelen. 

Opvallende resultaten

Staverden

Landgoed Staverden ligt op de Veluwe en bestaat uit bossen, grasland, akkers en heideterreinen. Van zuid naar noord stroomt  de Staverdense Beek door het gebied.

We hebben 39 plantensoorten van de Rode lijst vastgesteld op Landgoed Staverden. Het gebied is in botanisch opzicht een zeer belangrijk terrein. De variatie is groot, en van verschillende ecosystemen hebben we goed ontwikkelde voorbeelden vastgesteld: Dotterbloem-hooiland, Veldrus-hooiland, droog schraalland, Kleine zeggenmoeras, bronbeken, Elzenbroekbos, Vogelkers-Essenbos, Beuken-Eikenbossen, Jeneverbes-struweel, droge hei, natte hei en hoogveen. Niet één ecosysteem is het belangrijkste, het is de combinatie van deze op een relatief klein oppervlak wat het gebied bijzonder maakt.

Ook wat betreft fauna is Staverden een waardevol gebied gebleken. We hebben een aanzienlijk aantal doelsoorten in het gebied vastgesteld. We noemen een selectie: beekprik en rivierdonderpad, rugstreeppad, kamsalamander, levendbarende hagedis, zandhagedis, franjestaart en rosse vleermuis, zwarte specht en nachtzwaluw.

Opmerkelijk is dat we op Landgoed Staverden (en Leemputten) veel soorten hebben waargenomen die elders op de Veluwe nauwelijks voorkomen. Dat blijkt uit de vergelijking van de resultaten van deze inventarisatie met bekende waarnemingen van soorten op de Veluwe. Opvallende waarnemingen van plantensoorten zijn bijvoorbeeld moeraswespenorchis, moeraszegge, kleine egelskop, holpijp, parnassia. De soortenrijkdom op Landgoed Staverden kan vooral verklaard worden door de aanwezigheid van oppervlaktewater, grondwater dat aan het oppervlakte komt en variatie in waterkwaliteit.

Regulieren

Het natuurgebied de Regulieren ligt even ten zuiden van Culemborg, langs de provinciale weg naar Geldermalsen. Het gebied bestaat uit populierenbossen, wilgengrienden en hooilanden op oude komkleigronden.

De graslandvegetaties in het gebied hebben een waardevolle vegetatie, waarin we grote populaties hebben aangetroffen van rode lijstsoorten als kamgras, trosdravik, veldgerst en goudhaver. Ook in de sloten tussen de percelen is in veel gevallen een waardevolle vegetatie aanwezig, met krabbenscheer, waterviolier en diverse fonteinkruidsoorten.

Niet alleen voor planten is de Regulieren een waardevol gebied, maar ook voor andere soortgroepen zoals vogels, vissen en amfibieën. Het gebied herbergt een grote populatie heikikkers. We hebben veertien soorten vissen vastgesteld in het gebied, waarvan vijf doelsoorten: grote modderkruiper, kleine modderkruiper, bittervoorn, kroeskarper en vetje. Van de libellen zijn doelsoorten vroege glazenmaker, glassnijder en groene glazenmaker aangetroffen. De waarneming van groene glazenmaker betrof één zwervend exemplaar en is bijzonder; de dichtstbijzijnde plaats waar een populatie voorkomt ligt hemelsbreed op een afstand van 30 kilometer. De Regulieren is ook een vogelrijk gebied gebleken. We hebben 66 soorten broedvogels vastgesteld, waaronder 14 soorten van de Rode Lijst.

Meer over het Geldersch Landschap op de site Mooi Gelderland.

Meer gebruiksmogelijkheden

Ook voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SNL) moeten dergelijke inventarisaties uitgevoerd worden. De verwachting is dat in de toekomst monitoring in het kader van het verkrijgen van beheersubsidies vaker aan de orde zal zijn.

Contactpersoon: