Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Stroomgebiedsinventarisaties voor Waterschap Vallei en Veluwe
U bevindt zich hier:

Stroomgebiedsinventarisaties voor Waterschap Vallei en Veluwe

In 2014 en 2015 hebben we in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de stroomgebieden Noordelijke IJsselvallei, Smallertse Beek en Arkemheen geïnventariseerd op flora en fauna. De inventarisatie vond plaats in het kader van de gedragscode Flora- en faunawet voor de waterschappen. Daarnaast zijn gegevens verzameld ten behoeve van evaluatie van het gevoerde beheer in de afgelopen jaren en visievorming voor de toekomst.


De opzet van het onderzoek

In het onderzoek zijn zowel beschermde soorten, Rode Lijstsoorten, exoten als een selectie van kenmerkende soorten geïnventariseerd. Hierbij zijn de soortgroepen zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, weekdieren en planten meegenomen. Totaal is meer dan 500 kilometer aan watergangen en hun oevers onderzocht.

Inzet eDNA

Binnen het onderzoek speelden beschermde vissoorten een belangrijke rol. Om een duidelijk beeld te krijgen is met 461 monsterpunten een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Naast de inzet van traditionele technieken (elektrovisserij en schepnet) is gebruik gemaakt van eDNA. Op locaties waar de grote modderkruiper de enige te verwachten beschermde vissoort was, zijn watermonsters genomen voor de eDNA-analyse op deze soort. In totaal zijn 138 monsterpunten in de Noordelijke IJsselvallei en Arkemheen op deze wijze onderzocht.

In Arkemheen is de grote modderkruiper niet aangetroffen en kon, in samenhang met een uitgebreid literatuuronderzoek, worden geconcludeerd dat het niet waarschijnlijk is dat deze soort (nog) voorkomt in Arkemheen. In de Noordelijke IJsselvallei is de grote modderkruiper op 20 locaties vastgesteld, waarbij ze voornamelijk is gevonden in het centrale deel. Met name in het meer noordelijke deel van het onderzoeksgebied was de afwezigheid opmerkelijk aangezien hier meer dan voldoende geschikt habitat aanwezig leek te zijn. 

Overige resultaten

De drie gebieden hebben hun eigen, unieke natuurwaarden. Het waterschap heeft dan ook een belangrijke rol in de bescherming en verbetering van deze natuurwaarden, onder meer middels het opheffen van knelpunten, het waar mogelijk extensiveren en faseren van beheer, het afstemmen van beheer op de aanwezigheid van bedreigde flora en fauna en de bestrijding van invasieve exoten. In de opgestelde rapportage zijn hier voorzetten voor gegeven.

Contactpersoon stroomgebiedsinventarisatie

Contactpersoon eDNA onderzoek