Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid
U bevindt zich hier:

Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid

In de polder Boekelermeer bij Alkmaar is een industrieterrein gerealiseerd. In de polder komen beschermde soorten voor waaronder rugstreeppad, bittervoorn en kleine modderkruiper. Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Gemeente Alkmaar een project- en compensatieplan opgesteld. Tevens worden de effecten van de voorgenomen maatregelen op beschermde soorten gevolgd.

Het project- en compensatieplan Boekelermeer Zuid is één van de eerste compensatieplannen die in het kader van de Habitatrichtlijn zijn opgesteld en goedgekeurd. Het plan voorziet onder andere in compensatie voor de rugstreeppad binnen het plangebied Boekelermeer. Om dit mogelijk te maken is de groene infrastructuur gezoneerd, met kernen die geoptimaliseerd zijn voor de rugstreeppad. De overige delen zijn geoptimaliseerd voor de meer algemeen voorkomende beschermde soorten.

Verder zijn in het plan beheersmaatregelen opgenomen die erop gericht zijn om de populaties rugstreeppadden, kleine modderkruipers, en bittervoorns in het plangebied duurzaam te laten voortbestaan en andere beschermde soorten te ontzien.Vanaf 2003 worden de effecten van de ingreep gevolgd. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd. De rugstreeppad heeft zich twee jaar na aanvang van de werkzaamheden in de ingerichte terreinen gevestigd.

G.F.J. Smit en R. van Eekelen, 2001. Compensatie natuurwaarden Boekelermeer Zuid. Compensatie- en projectplan in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein. I.o.v. Gemeente Alkmaar. Bureau Waardenburg rapportnr. 01-108.

Gerard Smit en Paul Boddeke, 2006. Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid. Artikel in Groen, juni 2006. 

Publicaties