Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Black Tern Protection
U bevindt zich hier:

Onderzoek en bescherming van zwarte stern in Nederland

Foto: C. de Leeuw

Wij zijn nauw betrokken bij onderzoek en bescherming van zwarte sterns in Nederland. Een belangrijk deel van het werk is het verzamelen van kennis die gebruikt kan worden voor de bescherming van zwarte sterns.

In de huidige situatie betekent bescherming in de praktijk in eerste instantie het leggen van nestvlotjes en de monitoring van het broedsucces, maar de echte uitdagingen liggen op het gebied van habitatverbetering zodat voldoende voedsel en predatievrije plekken voor de kolonies zijn gewaarborgd.

Wij begeleiden verschillende instanties bij het beschermingswerk, verzorgen aanvullend ecologisch onderzoek en voert de analyses van de verkregen broedresultaten uit. Deze kennis wordt vervolgens gebundeld en gebruikt om het beschermingsbeleid te ondersteunen waarbij zowel in het veenweidegebied als in de moerasgebieden een bijdrage wordt geleverd in effectieve bescherming. Lees meer in deze brochure over het creëren van kunstmatige nestgelegenheid voor de zwarte stern.

We lichten hierna twee projecten uit de vele projecten die we in het afgelopen decennium hebben uitgevoerd.

Aantallen en broedsucces van de zwarte stern in Zuid-Holland in 2011

In 2011 hebben we samen met Landschapsbeheer Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap een rapport uitgebracht met daarin de aantallen en het broedsucces voor dat jaar. 

Al die jaren is er veel werk verzet door agrariërs, terreinbeheerders en vrijwilligers om deze bijzondere vogelsoort te beschermen. Er werden nestvlotjes uitgelegd en broedkolonies beschermd tegen verstoring. En dit werkt. De populatie herstelt zich eindelijk van een historisch dieptepunt in 2008. Er broedden in 2011 ongeveer 340 paar in de provincie. Het herstel vindt vooral plaats in veenweidegebieden. In de moerassen zitten nog steeds de grootste kolonies maar hier is nog geen sprake van een toename. Het broedsucces was in veenweidegebieden en moerassen in 2011 goed. Dat is positief voor de toekomst. Download het rapport voor meer informatie.

Broedsucces van zwarte sterns in Friesland 2005/2007

Foto: C. de Leeuw

De zwarte stern is in Fryslân sinds de jaren veertig fors afgenomen van ruim 4000 paar tot ongeveer 150 tegenwoordig. Ondanks bescherming is de populatie nog niet aan het groeien. Dit was aanleiding voor de Werkgroep Blaustirns van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) om in 2006 een nader onderzoek te starten naar de oorzaken van de afname en de mogelijkheden om het tij te keren. Dit project werd samen SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgevoerd. Ook waren bij dit project betrokken Vogelbescherming Nederland, de Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer Regio Noord en  Natuurmonumenten.

In samenwerking met vrijwilligers is onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van de sterns en zijn beschermingsmogelijkheden onderzocht. In de rapportage zijn de belangrijkste kansen en knelpunten voor zwarte sternbescherming uitgewerkt. Hierin staan concrete aanbevelingen voor de korte en lange termijn.

Contactpersoon: