Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beschermingsplan Duin- en kustvogels
U bevindt zich hier:

Beschermingsplan Duin- en kustvogels

In opdracht van Vogelbescherming Nederland hebben we in 2008 het Beschermingsplan Duin- en kustvogels opgesteld. Dit plan heeft als doel om terreinbeheerders, politici, vertegenwoordigers uit de toerisme en visserij-industrie, onderzoekers en het publiek in zicht te geven in de problematiek die speelt rond kustvogels. Ook staan in het rapport verschillende mogelijke acties die kunnen dienen als handvatten om een gemeenschappelijk gebruik van de kustzone door mens en dier zo goed mogelijk te reguleren.

Het rapport bestaat uit twee delen en is de wetenschappelijke basis voor een publieksversie van het Beschermingsplan gemaakt door Vogelbescherming Nederland. Het eerste deel gaat in op de beschermingsmogelijkheden van duin- en kustvogels, kerngebied en doelpopulaties. Daarnaast worden leefgebieden besproken en de bijbehorende knelpunten. Ook wordt de aandacht gevestigd op bestaande kennisleemtes en wordt een pakket maatregelen gepresenteerd. Deze vormen de basis voor een uiteindelijk actiepunten hoofdstuk.

In het tweede deel worden 23 aandachtssoorten behandeld voor wie dit Beschermingsplan bedoeld is. Gedetailleerde informatie over status, streefdoelen, habitateisen, bedreigingen en prioritering van beschermingsmaatregelen van de volgende soorten is uitgewerkt: kleine zilverreiger, lepelaar, eider, middelste zaagbek, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, kluut, griel, bontbekplevier, strandplevier, bonte strandplevier, bonte strandloper, tureluur, zwartkopmeeuw, dwergstern, grote stern, lachstern, visdief, noordse stern, velduil, nachtegaal, tapuit, paapje en grauwe klauwier.

Vogelbescherming Nederland heeft dit rapport gebruikt om meer aandacht te vragen voor de duin- en kustvogels van Nederland en heeft hieromheen een publiekscampagne gevoerd. Het werk van Bureau Waardenburg is uitgevoerd door Jan van der Winden, Karen Krijgsveld, Hans Inberg en Ruben Fijn.

Voor meer informatie over kustbroedvogels kunt u zich wenden tot: