Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effecten van peilverlaging op weidevogels
U bevindt zich hier:

Effecten van peilverlaging op weidevogels

Peilverlaging en weidevogels in polder Reeuwijk

Voor het Hoogheemraadschap Rijnland onderzochten wij de effecten van peilverlaging in Polder Reeuwijk op weidevogels. Een peilverlaging kan effect hebben op de geschiktheid van de polders als weidevogelgebied. De huidige aantallen weidevogels in de polder zijn laag en er is sprake van een afnemende trend. Dit maakt de populatie kwetsbaar voor negatieve veranderingen in het leefgebied. 

Effect op vestiging en broedsucces

Aan de hand van een bureaustudie zijn de effecten van de voorgestelde peilverlaging op de geschiktheid van de polder als weidevogelgebied onderzocht. Als gevolg van het peilbesluit zal in de gemiddelde grondwaterstand dalen. Hierdoor daalt het areaal plasdras en graslanden met hoge grondwaterstanden Dit zal extra negatieve gevolgen hebben voor de vestiging en het broedsucces van weidevogels.

Inrichting en beheer

Er zijn aanbevelingen gedaan voor een optimale inrichting en beheer van de polder met een spreiding van maatregelen op ruime geografische schaal. Binnen het gebied moeten meerdere geschikte vestigingslocaties zijn met een gedifferentieerd beheer zodat er sprake is van risicospreiding. 

Invulling compensatieplicht

Het feit dat weidevogels ontbreken op andere percelen met vergelijkbare ontwateringsdiepte laat zien dat de grondwaterstand niet de enige sturende factor is voor de aanwezigheid van nesten van weidevogels, immers zonder peilveranderingen gaat de weidevogel populatie de laatste jaren achteruit. Andere factoren, zoals maaibeheer en predatie, zijn mogelijk ook van invloed op de verspreiding van nesten van weidevogels. In het licht van de invulling van de compensatieplicht is daarom geadviseerd om nader in kaart te brengen welke factoren medebepalend zijn (en in welke mate) voor het voorkomen van weidevogels.

Effecten van peilverlaging op weidevogels in Polder Mijnden

Voor Waternet is een bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke effecten voor weidevogels ten gevolge van het nieuwe peilbesluit dat is vastgesteld voor Polder Mijnden.

Verandering areaal geschikt leefgebied

Op perceelsniveau is de ontwateringsdiepte in het voorjaar voor de toekomstige situatie berekend. De berekende waarden zijn gebruikt om een inschatting te maken van de effecten op weidevogels. Voor de verschillende stadia van weidevogels in het voorjaar (aankomst, vestiging en kuikenfase) is vervolgens berekend in welk aandeel (areaal) van polder Mijnden de condities geschikt zijn voor wat betreft de ontwateringsdiepte. Door dit zowel voor de huidige situatie als voor de toekomstige situatie te berekenen is het effect van het nieuwe peilbesluit gekwantificeerd.

Lokaal effect

Afhankelijk van de locatie binnen de polder kan het effect van het nieuwe peilregime op de voedselbeschikbaarheid voor adulte grutto's en tureluurs en het areaal kuikengrasland, verschillend uitpakken. Op basis van het totale aanbod aan optimaal broedbiotoop wordt geconcludeerd dat het aantal broedparen van grutto en tureluur in de gehele polder na instelling van het nieuwe peilregime naar verwachting gelijk zal blijven. Het uiteindelijke broedsucces van de grutto en tureluur is echter mede afhankelijk van tal van andere omgevingsfactoren.

Voor meer informatie over het effect van peilverhoging op weidevogels kunt u contact opnemen met: