Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

De rugstreeppad in het havengebied Westpoort
U bevindt zich hier:

Hoe duurzaam is de populatie rugstreeppadden in Westpoort?

Havengebied Westpoort

Westpoort is dat deel van het westelijk havengebied dat in beheer is bij het Havenbedrijf Amsterdam. Het westelijk havengebied is in de vorige eeuw vanaf de jaren ’40 aangelegd. Inmiddels is het oostelijk deel van het havengebied vrijwel geheel ontwikkeld, in het westen is nog relatief veel braakliggend terrein aanwezig. 

Rugstreeppad in Westpoort

De rugstreeppad nam in de jaren ’40  al snel bezit nam van de grote opgespoten zandvlakten. Met de introductie van de Flora- en faunawet leverde de ontwikkeling van Westpoort steeds vaker conflict op met de beschermde status van de rugstreeppad. Havenbedrijf Amsterdam heeft daarom in 2007 een ‘generieke’ ontheffing aangevraagd en verkregen voor de ontwikkeling van geheel Westpoort. Sindsdien wordt de ontwikkeling van de rugstreeppad in het havengebied jaarlijks gevolgd.

De rugstreeppad komt anno 2017 nog in gehele haven gebied voor. Het huidige beeld is vergelijkbaar met 2007 en is in de loop der jaren weinig veranderd. De rugstreeppadden gebruiken ontwateringsgreppels en ondiepe slootjes die regelmatig droogvallen, tijdelijke plassen op braakliggend terrein en asfalt. En ze gebruiken de poelen die door het Havenbedrijf zijn aangelegd. De wateren die voor de voortplanting worden gebruikt kunnen jaarlijks variëren, waarbij sommige wateren incidenteel en andere bijna jaarlijks worden gebruikt. Om inzicht te krijgen in wat de veranderingen in het gebruik van wateren betekent voor de duurzaamheid van het netwerk (aan wateren) wordt gebruik gemaakt van indices uit Netwerk Theorie.

Ontheffing Tijdelijke Natuur

In 2009 heeft Havenbedrijf Amsterdam als eerste initiatiefnemer een ontheffing in het kader van Tijdelijke Natuur gekregen. Een terrein in de noordwesthoek werd ingericht voor natuur en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de grotere vindplaatsen van orchideeën en rugstreeppadden. Ook andere planten, ongewervelden, vogels en zoogdieren profiteerden van Tijdelijke Natuur. In 2016 en 2017 zijn dieren weggevangen en overgeplaatst waarna het terrein geschikt is gemaakt voor haar definitieve bestemming als insteekhaven.

Meer lezen

Over de generieke ontheffing: Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort
Toepassing Netwerk Theorie: Monitoring Westpoort situatie 2017
Over tijdelijke natuur: Tijdelijke Natuur Scoort
Over tijdelijke natuur: Resultaat Tijdelijke Natuur