Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Gebiedsgerichte ontheffing Tilburg
U bevindt zich hier:

Gebiedsgerichte ontheffing Tilburg versoepelt procedures natuurwetgeving

Eerste gemeente met een gebiedsgerichte ontheffing

In april 2016 was het zover. Tilburg heeft als eerste gemeente in Nederland een gebiedsgerichte ontheffing gekregen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor toekomstige projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, beheer en onderhoud in haar ‘Oude Stad’.  Het betreft een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet voor huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Aan de ontheffing ligt het soortenmanagementplan ten grondslag dat door Bureau Waardenburg is opgesteld.

Alle projecten van de gemeente en van derden die onder de werking van dit soortenmanagementplan vallen, kunnen profiteren van de ontheffing. Dit betekent dat voor deze projecten geen afzonderlijke ontheffing nodig is, met alle onzekerheden die daarmee gepaard kunnen gaan.

Soortenmanagementplan

Het soortenmanagementplan is erop gericht de instandhouding van de soorten uit dit plan te waarborgen. Dat wil zeggen dat bij elk project preventieve maatregelen worden genomen, gericht op het behouden of verbeteren van het aanbod aan verblijfplaatsen. Initiatiefnemers worden nog steeds aan een onderzoeksplicht gehouden, wat met name is gericht op het voorkomen van calamiteiten (sterfte van groepen dieren) en het bepalen van de juiste maatregelen voor huismus, gierzwaluw en de genoemde vleermuizen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Smit.

Nieuwspagina's