Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

News
U bevindt zich hier:

Biodiversiteit vergroten door Natuur-Inclusief Ontwerp

februari 2018 - Voor diverse gemeenten werken we vanuit team Natuur-Inclusief Ontwerp aan plannen om de biodiversiteit te vergroten. We ontwikkelen bij de locatie passende natuur vanuit onze ecologische expertise. Dit pakken we integraal aan, waarbij we rekening houden met waterberging en beleving, maar ook factoren als het beheer erbij betrekken.

Nieuwe onderwaternatuur bij windparken op zee

najaar 2018 - Noordzee expert Wouter Lengkeek aan het woord over platte oesters. NOS item over pilotproject in windpark Luchterduinen; een samenwerking van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee, met Van Oord, Eneco en de ASN Bank. Lees meer over oesterbank herstelprojecten op de website van het platte oesterconsortium, POC.

“Samen komen we verder!”

26 november 2018 - In de aanbestedingsfase van een project wordt vaak het advies van een ecoloog gevraagd. O.a. door Syntera, Adviesbureau voor Bouw en Infra. Lees het verhaal over de samenwerking met hun vaste expert, collega Jan Erik van der Heide.

Onderzoek aan en herstel van koraalriffen

29 oktober 2018 - Artikel over onderzoek naar de voorplanting en aquacultuur van koralen in de Bahamas, waaraan onze koraalexpert Miriam Schutter vorig jaar een bijdrage heeft geleverd. ReefGuard: A Scientific Approach to Active Reef Rehabilitation.

Vogeltrek over de Eemshaven

12 september 2018 - Vandaag hebben we 3D-vogelradar MAX geïnstalleerd in de Eemshaven. In opdracht van de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, verzamelen we dit najaar informatie over de vogeltrek over de Eemshaven. De provincie Groningen streeft naar de ontwikkeling van een model waarmee windturbines stil gezet kunnen worden op momenten dat er grote aantallen vogels over de Eemshaven trekken, om daarmee zoveel mogelijk slachtoffers onder trekvogels te voorkomen.

Collega Hans Inberg overleden

Op dinsdag 31 juli is onze gewaardeerde collega Hans Inberg op 46 jarige leeftijd overleden als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Wij verliezen met hem een zeer ervaren vegetatiekundige en een bescheiden, gedreven, betrokken, belangstellende en bovenal aimabel persoon met een brede interesse en oog voor het wel en wee van anderen. lees verder >>

Tijdelijke Natuur werkt

17 augustus 2018 - Havenbedrijf Amsterdam heeft op 15 juli 2009 als eerste in Nederland de ontheffing Tijdelijke Natuur verkregen. Negen hectare van het Westeliik Havengebied is als tijdelijke natuur ingericht. In 2018 wordt met het graven van een nieuwe insteekhaven een eind gemaakt aan dit experiment. In het kader van de zorgplicht zijn de in het gebied aanwezige beschermde soorten weggevangen en verplaatst. Dit artikel geeft aan hoe het gebied zich in enkele jaren heeft ontwikkeld tot een belangrijke bron voor rugstreeppadden, orchideëen en andere soorten in Westpoort. Tijdelijke Natuur werkt."

Download het artikel over de eerste ontheffing Tijdelijke Natuur (2009-2018) 'Kraamkamer voor Westpoort'.

3D-vogelradar MAX in het nieuws

7 augustus 2018 - De NOS besteedde op 5 en 6 augustus aandacht aan het feit dat wij met onze nieuwe 3D-vogelradar MAX vogeltrek gaan meten in de Eemshaven. Met deze innovatieve radar, die door Robin Radar Systems speciaal ontwikkeld is voor het detecteren van vogels, kunnen we hele specifieke 3D informatie verzamelen over het gedrag van vogels in en om de windparken in de Eemshaven. De radar slaat van alle vogels binnen zijn bereik automatisch informatie op over bijvoorbeeld de afgelegde route, de vlieghoogte en de vliegsnelheid. De informatie die wij met MAX verzamelen is essentieel als input voor een model dat door de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld gaat worden en waarmee intensieve vogeltrek op rotorhoogte voorspeld kan worden. De provincie Groningen wil dit model gebruiken om de windturbines stil te zetten op momenten dat er grote aantallen vogels over de Eemshaven trekken, om daarmee zoveel mogelijk slachtoffers onder trekvogels te voorkomen. In het najaar van 2018 zal in de Eemshaven een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden, waarin wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om op basis van de verzamelde informatie een ‘voorspelmodel’ te maken. 

Nieuw ontwerp Natuurverbinding Hoorneboeg valt in de smaak

28 juli 2018 - Toen het Goois Natuurreservaat (GNR) in 2016 hun ontwerp voor de Natuurverbinding Hoorneboeg presenteerde, kwam veel weerstand vanuit de omgeving. Bureau Waardenburg heeft onder begeleiding van een onafhankelijke adviesgroep drie scenario’s voor natuurverbinding Hoorneboeg ontworpen. Het GNR heeft het scenario 'adviesgroep', naar tevredenheid van alle partijen, overgenomen.

Geen plastic in de maag en darm van de potvis

3 juli 2018 - De potvis die eind juni voor de kust van het Noord-Hollandse Petten overleed had geen plastic in zijn maag-darm kanaal. Tijdens de sectie zijn ontstekingen in beide longen aangetroffen door het snijteam van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

Het onderzoeksteam van Bureau Waardenburg en Wageningen Marine Research heeft in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde afgelopen week gekeken naar de maag- en darminhoud van de potvis voor dieet- en plastic-onderzoek. De maag van de potvis bleek volledig leeg. Naast dat er geen micro (1mm – 5mm) en/of macro (>5mm) plastic zijn aangetroffen zijn er ook geen prooiresten gevonden. De darm was voor het grootste deel leeg. Ook hier zijn geen micro/macro plastics aangetroffen. Prooiresten zijn voornamelijk in het laatste deel van de darm gevonden. Deze worden momenteel verder onderzocht en op soort gedetermineerd. Meer>

Koreaanse delegatie op bezoek bij Bureau Waardenburg

2 juli 2018

Zuid-Korea staat net als Nederland voor de opgave om oplossingen te vinden voor de gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Een delegatie van vier journalisen bracht vorige week in dat kader een bezoek aan Bureau Waardenburg. De Koreanen waren nieuwsgierig naar de manier waarop in Nederland met het onderwerp wordt omgegaan en specifiek de projecten van Bureau Waardenburg in relatie tot verstedelijking, watermanagement en biodiversiteit. We hebben de delegatie aan de hand van een presentatie en een excursie in Culemborg laten zien hoe wij kansen creëren voor biodiversiteit en biodiversiteit inzetten voor klimaatadaptatie. Onder andere onze BESE-elements, kunstmatige oesterriffen en projecten op het gebied van rivierherstel, stedelijke vergroening en watermanagement konden op veel belangstelling rekenen. 

De Zuid-Koreanen kwamen in hun zoektocht naar te bezoeken bedrijven bij Bureau Waardenburg uit als het grootste ecologisch adviesbureau van Nederland. Na onze ontmoeting vervolgden ze hun expeditie richting Duitsland. We zijn trots dat Bureau Waardenburg en onze projecten ook in Zuid-Korea bekendheid genieten.

Bureau Waardenburg op WindDays 2018

Bureau Waardenburg was op 13 en 14 juni aanwezig op de WindDays 2018. Een tweedaagse conferentie en beurs waar meer dan 2.000 windenergie professionals bij elkaar komen om over de laatste ontwikkelingen te praten. We presenteerden onze nieuwste aanwinst, de Max 3D vogelradar. Bureau Waardenburg is 'launching customer' van Robin Radar en met 'Max' kunnen we als eerste ecologische onderzoeksbureau in de wereld de vliegbewegingen van vogels in drie dimensies vastleggen. Op deze manier gaan we prangende vragen over vliegrichtingen, uitwijkgedrag, vlieghoogtes en vliegsnelheden van vogels in bijvoorbeeld windparken in detail te beantwoorden. 

Kansen voor natuurherstel bij zonneparken?

De aanleg van weides vol zonnepanelen kan grote gevolgen hebben voor het leven in en op de bodem. Maar ook kansen onder bepaalde voorwaarden. >> artikel in Trouw 25 juni 2018

Basisschool leerlingen in ons lab voor eigen macrofauna onderzoek

20 juni 2018
Excellente leerlingen uit groepen 6 en 7 in Culemborg, de zogenaamde plusklassen bezochten het macrofauna laboratorium van Bureau Waardenburg. Onder begeleiding van experts Ronald Munts en Arie Kersbergen mochten de leerlingen hun eigen watermonsters onderzoeken op het aanwezige leven en ontdekten dat er nog veel meer in de monsters zat dan aan de slootkant was ontdekt. Een van de deelneemsters zei na het bezoek, 'Zo dat was interessant!'. Wie weet een paar toekomstige macrofaunisten erbij na vandaag.

Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust

20 januari 2018
Het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL) maakt het mogelijk systematisch te kijken naar veranderingen in biodiversiteit, vóórkomen van exotische soorten, maar ook andere aspecten van klimaatverandering of watervervuiling. Vakartikel op H2O.nl. Lees verder >>

Koeman en Bijkerk is per 01-01-2018 Bureau Waardenburg, Vestiging Noord.

Zie ook home voor meer nieuwsitems.

Larve van zeeprik (Petromyzon marinus) in de Rijn!

15 december 2017
Bureau Waardenburg heeft op 7 november 2017 een larve van een zeeprik (Petromyzon marinus) aangetroffen. Dit gebeurde tijdens vis-onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees verder >>

Dode bomen zijn kraamkamers onder water

30 november 2017
RWS gaat de grote leegte onder water opvullen. Met rivierhout. Het zijn de kraamkamers langs de grote rivieren. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot rivierhout die op 14 november is verschenen. Zie het rapport op de Publicatiedatabank IenW. Lees het persbericht van RWS op de Helpdesk Water.

Vissen in de Waal met Vroege Vogels TV

7 november 2017
In het kader van Ruimte voor de Rivier worden oevers verlegd, dammen gebouwd, kribben verwijderd en geulen gegraven. Naast meer veiligheid moeten deze maatregelen zorgen voor een mooiere en gezondere natuur in en rondom de rivieren. Vroege Vogels TV liep mee tijdens een nachtelijke visstandbemonstering.

Meer weten over bestrijding invasieve exotische waterplanten?

Op de website exotischewaterplanten.nl leest u meer over de tweede praktijkdag gehouden op 30 november 2017. Het thema was bestrijding van watercrassula.

Bureau Waardenburg is aangesloten bij het NEC-E, Nederlands expertise centrum exoten en wij voeren in opdracht van de NVWA het koepelproject ‘effectiviteit bestrijding invasieve waterplanten’ uit. Lees meer over het project voor herkenning en bestrijding van invasieve exotische waterplanten. 

BESE-elements van BuWa overleven Orkaan Irma

26 oktober 2017
Onze BESE-elements, materiaal dat gebruikt wordt bij het herstel van kustecosystemen, overleefden Orkaan Irma!  Lees verder >>

Platte oester blijkt toch níet uitgestorven; exemplaar gevonden in de Waddenzee

26 oktober 2017
Lees het artikel in de Volkskrant - Meerdere exemplaren van de platte oester, waarvan werd verondersteld dat de soort niet meer voorkwam in de Waddenzee, zijn deze zomer aangetroffen. Lees verder >>

Als eerste ecologisch adviesbureau aan de slag met 3D vogelradar Max®

14 september 2017
Vlieggedrag van vogels in kaart brengen met 3D vogelradar Max®. De spectaculaire lancering 'To the Max' was 14 september en wij zijn launching customer.  Lees verder en bekijk de video >>

Kunstriffen en mosselbanken Griend in de picture.

30 september 2017
Onze biologisch afbreekbare BESE-elements dragen bij aan het leven op Vogeleiland Griend
Lees verder >>

NGB ontraadt gebruik gedragscode natuurinclusief renoveren

21 aug. 2017
Het ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ pakt negatief uit voor beschermde vleermuizen. Het Netwerk Groene
Bureaus adviseert negenentwintig aanpassingen van het besluit. De brancheorganisatie ontraadt zijn leden deze gedragscode en het ontwerp-goedkeuringsbesluit te gebruiken in hun adviezen aan opdrachtgevers.
Lees meer >>
De zienswijze van het Netwerk Groene Bureaus leest u hier

Website ontsluit kennis over bestrijding invasieve exotische waterplanten

20 mei 2017
Website exotischewaterplanten.nl, meer over herkenning en bestrijding van invasieve exotische waterplanten. 

Congres ‘Natuur in de omgevingsvergunning: zo doen gemeenten dat’!

18 mei 2017
Kennis delen en ervaringen uitwisselen in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Gerard Smit en Fleur van Vliet gaven een workshop over de gebiedsgerichte strategie voor een duurzaam gebruik van biodiversiteit. 
Lees meer >>

BESE-elements in de USA

31 maart 2017 
De biologisch afbreekbare structuren (BESE-elements) van aardappelzetmeel zijn in maart geplaatst bij Griend ter bevordering van zeegrasvelden en mosselbanken. Diverse media hebben dit opgepikt. 

Ook voeren we meerdere pilots ecosysteemherstel met BESE-elements uit in Florida: herstel van oesterbanken, ondergedoken watervegetatie, kweldervegetatie en mangroves. Lees meer >>

Aanbesteding monitoring flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

16 februari 2017
Bureau Waardenburg gaat met vijf andere marktpartijen voor Rijkswaterstaat aan de slag met de monitoring van de flora en fauna in de Nederlandse rijkswateren en wegbermen. Naar het persbericht >>

Stilstandvoorziening windturbines Eemshaven

01 februari 2017
Hoe zorg je voor de grootste beperking van sterfte onder vogels tijdens de nachtelijke seizoenstrek over de Eemshaven, met behulp van een stilstandsvoorziening?

Lees meer >>

Zeldzame rivierpriklarven gevonden langs de Waal

23 december 2016
Zoeken naar een speld in een hooiberg is het: de larven van de zeldzame rivierprik leven verstopt in het sediment van de rivierbodem. Bij een try-out voor het bemonsteren van larven van rivierprik met een onderwaterstofzuiger was het meteen raak. 

Lees meer >>

Veldgids gemeente Zeist

03 november 2016
Herkenning van soorten in het veld is een voorwaarde voor effectieve bescherming. Daarvoor hebben we samen met de gemeente een veldgids geschreven. 

Lees meer>>

Exotisch brakwaterslakje blijkt nieuwe soort voor Nederland

26 oktober 2016
In het Krammer-Volkerak troffen wij exotische brakwaterslakjes aan. Een nog onbeschreven soort, niet eerder in West-Europa vastgesteld. Bekijk bewegend beeld van het slakje.
Lees verder >>

Fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht

13 oktober 2016
Bij Nigtevecht worden een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en twee natuur- stapstenen aangelegd. Bekijk beelden van de eerste stappen in de planvorming tot delen van de uitvoeringsplannen. Lees verder >>

River Restoration and Maintenance

22 september 2016
International Conference | Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance. Poland, Krakow, 20th – 23rd September 2016. Voor Margriet Schoor, Rijkswaterstaat Oost Nederland, maakten we de poster: Innovative wood constructions for rivermaintenance and ecology in the Dutch Rhine. 

Transplantatie behoudt groefwier in de Oosterschelde

13 september 2016
Een wiertransplantatie, nog nooit eerder vertoond in Nederland, is in 2015 uitgevoerd in de Oosterschelde. Monitoring in 2016 wijst uit dat jonge groefwiertjes in kleine aantallen groeien op de nieuwe dijkglooiing. Lees verder >>

Ontwikkeling fietsbrug bij Nigtevecht

31 augustus 2016
Sloten graven in stapsteen west. Na randsloten graven wordt zand aangebracht als voorbelasting voor uitbuigen Oostkanaaldijk en bouw aanbrug oost. Lees verder >> 

Rifkorven: schuilplekken voor jonge vis en kleine vissoorten

2 augustus 2016

45 Rifkorven in het Noordzeekanaal

Nieuwsitem bij Hart van Nederland:  'Schuilplek moet jonge vis beschermen'. 

 

Highways for Nature

10 juli 2016
30 juni-2 juli waren we op het congres 'Fabos Conference on landscape and Greenway planning' in Budapest. Mascha Visser gaf de presentatie 'Highways for Nature' - Highway transformation as an opportunity for landscape restoration in the Netherlands is een hoofdstuk geworden in één van de twee boeken die zijn verschenen naar aanleiding van het congres. (download 1mb).

Biomanipulation with quagga mussels

05 juni 2016
Wetenschappelijk artikel in Ecological Engineering, Volume 90, May 2016, Pages 141–150:"Biomanipulation with quagga mussels (Dreissena rostriformis bugensis) to control harmful algal blooms in eutrophic urban ponds".

Naar het artikel over biomanipulatie met quagga mosselen >>

Tilburg eerste gemeente met gebiedsgerichte ontheffing

12 mei 2016
Tilburg heeft als eerste gemeente in Nederland een gebiedsgerichte ontheffing gekregen voor werkzaamheden bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, beheer en onderhoud in haar ‘Oude Stad’.  Aan de ontheffing ligt het soortenmanagementplan ten grondslag.
Lees meer >>

Symposium monitoring waterkwaliteit en ecologie

25 april 2016
19-21 april waren we op het STOWA-congres over monitoring met een info stand, presentaties en workshops Microplastics, Onderwatermonitoring, Caroussel Innovatieve Technieken en de workshop WeetWatvanjeWater-spel, het ideale meetnetontwerp. Link naar monitoringjournaal dag 1, dag 2, dag 3 (interview Rob van de Haterd)

Onderhoud Noordwaard met Waterbuffels, Koniks en Schotse Hooglanders

7 april 2016
Met Free Nature en Gebr. van Kessel BV introduceerden wij verschillende grote grazers. Koniks gaan zorgen voor kort afgegraasde graslanden terwijl schotse hooglanders opkomende bomen en struiken snoeien. De waterbuffels gaan in het intergetijdegebied de rietontwikkeling binnen de perken houden. Lees meer >>

Visdief in beeld

15 maart 2016
Dit broedseizoen gaan we meekijken met het wel en wee van de visdieven die broeden op onze ‘visdiefhotels' in het Markermeer.

Lees meer >>  

Platte oester terug in Nederland

25 maart 2016
De platte oesterbanken zijn in de vorige eeuw verdwenen uit de Noordzee. Bij onderzoek in het kader van herintroductie, werd een beginnende oesterbank ontdekt!

Lees meer >>  

eDNA en barcodering bij ecologisch onderzoek

1 maart 2016
In toenemende mate wordt eDNA en Barcodering toegepast als inventarisatiemethode bij ecologisch onderzoek. Dat is niet voor niets. 

Lees meer >>  

Natuurbegraven sterk in opkomst

29 februari 2016
Kunnen bestaande natuurwaarden wel behouden blijven bij het ontwikkelen van nieuwe begraafplaatsen?  En hoe zit het met de kansen voor het verbeteren van de natuurwaarden?

Lees meer >>  

Malenthe en haar team winnen met idee voor flexibel peilbeheer

12 februari 2016
Onze nieuwe collega Malenthe Teunis heeft 4 februari meegedaan aan een bijeenkomst georganiseerd door de Delta Professionals onder het thema “the next generation" en mag met haar team het idee voor flexibel peilbeheer van het IJsselmeer verder uitwerken.

Lees meer >>

Collega Marc van der Valk overleden

2 februari 2016
Op 27 januari 2016 is onze medewerker Marc van der Valk op 53 jarige leeftijd overleden. Marc was een betrokken en zeer gewaardeerde collega en een bijzonder mens. 

Lees meer >>

Vergroenen oude Rotterdamse haven door drijvend park

26 november 2016
De komende 2 jaar onderzoek we, in opdracht van RWS, of drijvende bloembakken een bijdrage leveren aan habitat voor macrofauna en vissen. We gaan dit eiland monitoren met duikers en onderwatercamera's.  

Lees meer >>  en beluister als radio-item >>

Twintig jaar onderzoek naar faunapassages

28 oktober 2015
De abstracts van 50 studies naar wildlifecrossings zijn beschikbaar. Een (meta)analyse volgt nog.

Lees meer >>

Onderwaterstofzuiger voor macrofaunabemonstering

19 oktober 2015
Voor de macrofaunabemonstering van de pilot rivierhout, gebruiken wij een speciaal door ons ontwikkelde onderwaterstofzuiger.

Lees meer >>

Begrazen voor veiligheid en natuur

10 oktober 2015
Samen met de RUG en het NIOO-KNAW hebben we, in opdracht van het OBN, gegevens over begrazing van uiterwaarden geanalyseerd.

Lees meer >>

Waterkwaliteit Maas beter

01 oktober 2015
De waterkwaliteit Maas verbetert gestaag. Maar waarom zijn de KRW doelen dan nog niet bereikt?

Lees meer >>

Grootste waterveiligheidsproject sinds Deltawerken

Seminar ecologie en windenergie

17 september 2015 
Bureau Waardenburg, Pondera Consult en Stibbe hielden een interactieve dag over ecologie en windenergie. Zij gingen in gesprek over de consequenties van de 'groene' regelgeving voor nieuwe windenergie projecten. Lees verder >>

Biologisch afbreekbare structuren voor herstel ecosystemen

Fietsbrug en Natuurverbinding Amsterdam-Rijnkanaal

27-08-2015
Bureau Waardenburg, Ballast Nedam en IPV Delft zijn beoogd opdrachtnemer voor de realisatie van de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. De brug en hellingbanen worden zorgvuldig vormgegeven, landschappelijk ingepast èn gecombineerd met ecologische stapstenen ter weerszijden van het kanaal. Lees meer op architectenweb.nl

Ruig beheer in Boekelermeer-Zuid

01 juli 2015
Binnen enkele weken na de oplevering van het nieuw ingerichte terrein in Boekelermeer, vestigden zich al de eerste oeverzwaluwen. 

Lees meer >>

Droom dichterbij tijdens duikexpeditie

15 juni 2015 
Wat een onderwaterspektakel tijdens expeditie naar rifgebied Borkumse Stenen! Lees het inspirerende blog van Wouter Lengkeek die als duiker en onderzoeker is meegegaan met de expeditie.

Herinrichting van polders voor natuur en recreatie

12 juni 2015 
Op 11 juni werd de Melkschuur, het infopunt van Natuurmonumenten in het nieuwe natuur- en recreatiegebied De Vlinderstrik (Noordrand Rotterdam), geopend. De Vlinderstrik verbindt bestaande natuur- en recreatiegebieden met elkaar en brengt natuurbeleving voor jong en oud naar de stad toe. Rotterdam creëert natuurgebied voor gestreste stadsbewoners, NOS video >>

Minisymposium, Inzicht in de PAS

23 april 2015 
Samen met Peutz organiseerden wij 23 april een minisymposium over de Programmatische Aanpak Stikstof. Is er bij u in de buurt een Natura 2000-gebied en hebt u te maken met de Natuurbeschermings-wet? Tijdens het minisymposium 'Inzicht in de PAS' werd duidelijk wat de PAS voor u kan betekenen. 
Lees meer over de Programmatische Aanpak Stikstof, PAS >>

Op weg om onze CO2 footprint te verkleinen

22 april 2015
Veldwerkers bekwamen zich in het nieuwe rijden, in het kader van de CO2 prestatieladder. Op 21 april jl. hebben wij een training verzord voor onze grootste "kilometervreters".  De kilometers die wij maken voor onze werkzaamheden hebben het grootste aandeel in onze "CO2 footprint". 

Lees meer over de training Het Nieuwe Rijden met simulator >>

Onze analisten macrofauna foutloos in ringonderzoek!

17 maart 2015
Voor de laboratoria die geaccrediteerd zijn conform NEN-EN- ISO/IEC 17025 is deelnemen aan ringonderzoek(en) een eis. Onlangs heeft Aqualysis Waterlaboratorium een macrofauna ringonderzoek uitgezet, waaraan 13 laboratoria deelnamen. Bureau Waardenburg was 1 van de 2 deelnemers die de determinaties foutloos uitvoerden. De directie feliciteert het hydrobiologisch team van harte met dit goede resultaat. 

Bijzondere ontdekkingen in de Noordzee

20 februari 2015
Duikers en onderzoekers van Expeditie Noordzee hebben er een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan, vooral in de buurt van wrakken.

Bekijk de video van het grootste natuurgebied van Nederland, de Noordzee >>

Vleermuisvriendelijk na-isoleren kan!

20 februari 2015
Na-isolatie van spouwmuren kan negatieve gevolgen hebben voor vleermuizen. In een pilotproject in Amersfoort is gekeken hoe na-isolatie bij particulieren wel vleermuisvriendelijk kan.

Lees meer en download het rapport van de pilot>>

Wat gebeurt er in die beverburcht?

17 februari 2015
Wat, als op nog geen 100 m afstand uw werkzaamheden een beverburcht ligt? Het overkwam één van onze opdrachtgevers. Onderzoek met microfoons en camera's hielpen een advies op maat te geven.

Lees meer en bekijk de beelden >>

Karen Krijgsveld over vogels en windmolens op zee

4 februari 
"Er wordt door sommigen verondersteld dat het gehaktmolens zijn maar dat is een misvatting". Naar het interview op zeekracht >>

CO2 prestatieladder

07 januari 2015
We gaan in 2015 onze bedrijfsvoering verder verduurzamen door deelname aan de CO2 Prestatieladder.

Lees meer>>

Wisseling teamleiding Vogelecologie

01 januari 2015
De beide teams van de sector Vogelecologie hebben vanaf 1 januari 2015 een andere teamleider. 

Lees meer>>

Positieve trends bijzondere planten

28 december 2014
In veel natuurgebieden neemt het aantal bijzondere plantensoorten toe. Dat blijkt uit de meer dan 20 vegetatie- en plantensoortenkarteringen die Bureau Waardenburg in de periode 2012-2014 heeft uitgevoerd.

Lees meer>>

Terugtreden oprichter Hans Waardenburg uit directie

9 oktober 2014 
Op 9 oktober 2014 heeft Hans Waardenburg zich teruggetrokken uit de directie van Bureau Waardenburg. lees meer >>

Jaarlijkse expeditie naar de Doggerbank

8 oktober 2014
Duiken, onderzoeken en schoon maken van ecologisch belangrijke gebieden in de Noordzee. Bekijk de reportage van Vroege Vogels. (Tekst en uitleg van o.a. Wouter Lengkeek). Naar de reportage >>

Posters Noordzeedagen

7 oktober 2014 
Twee posters voor de Noordzeedagen (2 en 3 oktober). Toekomst platte oester (eerste prijs) en Nieuwe aanpak monitoring zeevogels.

Poster over het aanbrengen van dood hout in rivieren ten behoeve van biodiversiteit, tweede prijs NCR dagen (Netherlands Centre for River Studies) 2 en 3 oktober.

Kunstrif van rifballen, reportage Vroege Vogels

28 september 2014 
Reportage van Vroege Vogels; een kijkje bij de rifballen in het Markermeer.  Beluister de reportage en bekijk onderwaterbeelden >>

Ontwikkeling van apps

18 september 2014 
Hydrobiologische applicatie voor invoer en analyse en het delen van ecologische data.  Lees meer >>

Vleermuizen massaal in overwintering

10 september 2014
Dat vleermuizen overwinteren in grotten, bunkers en forten is algemeen bekend. Maar ook midden in steden en dorpen overwinteren vleermuizen. Soms met grote aantallen tegelijk en vaak in grote, massieve gebouwen. Floris Brekelmans en Erik Korsten schreven er een artikel over voor Stadswerk Magazine. Lees meer >>

Twee nieuwe soorten kroos voor Nederland

5 september 2014 
Bij inventarisaties van waterplanten in juli 2014 troffen we twee nieuwe exotische kroossoorten aan. De determinatie hebben wij ook middels barcodering weten te bevestigen.
Lees meer over beide nieuwe soorten kroos: smalle wolffia en Colombiaanse wolffia.

Symposium UAV, drones en inspectie

17 juni 2014
Presentaties tijdens de themadag over het gebruik van UAV's / drones bij de inspectie van waterkeringen. Bekijk het videoverslag >>

Directie Bureau Waardenburg gewijzigd

22 mei 2014 
Het directieteam wordt versterkt door Eelco Waardenburg en Wouter Lengkeek. Sjoerd Dirksen heeft zijn werkzaamheden voor het bureau per 1 mei j.l. beëindigd. lees meer>>

Nieuwe Europese regels voor aanpak invasieve exoten

23 april 2014
EU parlement heeft exoten richtlijn aangenomen en op 16 april ingestemd met maatregelen die moeten voorkomen dat soorten die tóch binnenkomen en zich verspreiden, economische en ecologische schade kunnen aanrichten. Lees meer over de nieuwe regels aanpak invasieve exoten.

Windmolenparken en vogeltrek. Turbines stilzetten?

14 april 2014
Jan van de Winden bij BNR duurzaam. Over windmolenparken in NL, het IJsselmeer, en hun effecten. Beluister het Nieuwsitem (Doorscrollen naar 15:25).  

Waterzuivering met inheemse mosselen

8 april 2014
In maart zijn wij gestart met een onderzoek naar de toepassing van inheemse zoetwatermosselen voor waterzuivering en blauwalgbestrijding. Naast Dreissena mosselen, richt ons onderzoek zich nu ook op inheemse mosselen.

Mosselkratten geplaatst bij de Feugelpôlle op Ameland

28 maart 2014
De laatste mosselkratten van aardappelzetmeel voor herstel mosselbank Feugelpôlle zijn geplaatst!

Lees meer >>

Workshop herintroductie Platte oesterbanken Noordzee

26 maart 2014

Herintroductie van platte oester. Herstel en behoud van biodiversiteit in het kader van de Kaderrichtlijn Marien. Lees meer over de workshop>>.

Leve de lava, wieren op nieuwe steenbekleding Oosterscheldedijken

25 maart 2014
Hoe ontwikkelen wieren zich op de versterkte Oosterscheldedijken? En waren de getroffen natuurmaatregelen effectief? Lees meer over 'Wieren op nieuwe steenbekleding Oosterschelde' via zeeweringen.nl en download het rapport.

Biologisch afbreekbare habitatstructuren

26 februari 2014
In een zoektocht naar kunstmatige structuren voor het herstel van mosselbanken, ontwikkelden we biologisch afbreekbare habitatstructuren gemaakt van bio-plastic van aardappelzetmeel.  Lees meer >>

De natuurvriendelijke oever van het Noordoosterkanaal is een feit!

27 februari 2014
Baaitjes, moerassige delen, poelen en duintjes wisselen elkaar nu af. Naar een ontwerp van Bureau Waardenburg is langs de oever van dit drinkwaterkanaal in de Amsterdamse waterleidingduinen een diversiteit aan leefmilieus gemaakt. Meer info en foto's openingshandeling van de natuurvriendelijke oever Nooroosterkanaal op 27 feb.

Bomen in de Lek als experiment om biodiversiteit te verhogen

10 januari 2014 - Afgelopen weken heeft Rijkswaterstaat op drie plekken in de Lek dode bomen aangebracht. De bomen zijn goed verankerd zodat ze niet kunnen wegdrijven. Het experiment verhoogt de biodiversiteit van me name macrofauna en vis. Bureau Waardenburg assisteert Rijkswaterstaat bij dit project.  Lees meer >>

Vismigratie maatregelen en innovaties op de 'Vismarkt'

12 december 2013
Wij waren aanwezig op de Vismarkt: Een evenement waar de laatste ontwikkelingen en ervaringen werden gepresenteerd op het gebied van vismigratie maatregelen en onderzoek in Nederland en België. Het thema was "Innovaties in de vismigratiemonitoring". Bekijk onze presentatie.

Videoaankondiging lezing Jan van der Winden, Sovondag 30-11-13 Migratie bedreigde sterns en reigers

13 november 2013
Kennis over trekroutes van bedreigde sterns en reigers kan benut worden voor een betere bescherming. De lezing toont de spectaculaire migratie van sterns en reigers. Vliegafstanden, snelheden en tussenstops van deze bijzondere vogels steeds beter bekend door het gebruik van dataloggers.

Monitoring met drone van proefvakken voor het experiment Marker Kwelderwerken

16 oktober 2013
Deze zomer zijn proefvakken voor het experiment Marker Kwelderwerken aangelegd. Een eerste monitoring met behulp van een drone is uitgevoerd. Meer in een artikel hierover in dagblad Trouw, tekst Monica Wesseling.

Tuinen met vleermuiskasten voor vleermuizen aantrekkelijker

18 oktober 2013
Item in Vara's Vroege Vogels over vleermuizen in de tuin. Erik Korsten (Bureau Waardenburg) laat zien hoe je met kasten je tuin aantrekkelijker kunt maken voor vleermuizen.
naar de reportage >>

Monitoring met drone van proefopstelling in het Markermeer

16 oktober 2013
Artikel in Trouw over de toepassing van drones bij vegetatieonderzoek bij een proefopstelling in het kader van onderzoeksprogramma 'Waterproeftuin' om het Markermeer ecologisch gezonder te maken. 
naar het artikel >>

Visdieven op de Kreupel nog steeds in de problemen

13 september 2013
Een meerjarige evaluatie laat zien dat het broedsucces van de visdieven op de Kreupel nog steeds onvoldoende is. Ze vinden te weinig voedsel en hebben in toenemende mate last van kokmeeuwen.  Meer informatie en download van het rapport >>

Vleermuizen in de stad symposium 2013 op 15 november

9 oktober 2013
Speciale aandacht op het 'vleermuizen in de stad symposium' gaat dit jaar naar vleermuizen in de bouw. Een reden om dit jaar nadrukkelijk aannemers, isolatiebedrijven en woningcorporaties bij het symposium te betrekken. 15 november, 12:00 - 17:00 in Amersfoort.  
Bekijk de leaflet voor meer info >> 
Via deze link kunt u zich aanmelden.

 

Bureau Waardenburg geaccrediteerd voor macrofauna analyses

28 augustus 2013
Onze hydrobiologische labs zijn geaccrediteerd voor macrofauna analyses in zoete oppervlaktewateren conform ISO 17025 NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.  Naar nieuwsitem>>

Extra aandacht voor de roerdomp op de Dutch Bird fair op 24 en 25 augustus

16 augustus 2013
Aandacht aan onderzoek en bescherming van de roerdomp. Bij de stand was veel nieuws over deze bijzondere soort te vinden. Jan van der Winden (Bureau Waardenburg) gaf een lezing over de leefwijze van de vogel. Meer informatie op de site van Landschap Noord-Holland>>

 

Inzetten van Drone bij monitoring van vegetatie

16 augustus 2013 
Uit een pilot met een miniatuurhelicopter met camera, moet duidelijk worden in hoeverre drones inzetbaar zijn bij monitoring van vegetatie.  Naar nieuwsitem>>

Glasaaldetector: Testresultaten glasaaldetectie positief!

27 juni 2013 
Ruim 150.000 glasalen overgezet dankzij de glasaaldetector. Een innovatieve installatie ontwikkeld door Bureau Waardenburg.   Naar nieuwsitem>>

Waterproeftuin ter verbetering Markermeer-IJmeer in het nieuws

11 juni 2013
Vandaag verscheen een persbericht van Rijkswaterstaat over onze Waterproeftuin projecten in het Markermeer-IJmeer. Naar persbericht Rijkswaterstaat>>
Naar projectpagina>> , projectleaflet>>

Cursus en excursie Modern rivierbeheer

4, 5, 11 en 12 juni 2013
Stichting PAO (TU Delft) organiseert deze cursus in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het hele spectrum van het huidige rivierbeheer komt aan bod: hoogwaterveiligheid, scheepvaart, ecologie, Ruimte voor de Rivier, Deltaprogramma Rivieren en Kaderrichtlijn Water. Drs. W.M. Liefveld (Bureau Waardenburg) verzorgt het onderdeel ecologie. 
meer info en flyer>>

Nederlandse Noordse sterns vliegen via Australië naar de Zuidpool

21 mei 2013  
Spectaculair resultaat uit onderzoek naar de trekweg van in de Eemshaven broedende Noordse sterns. Via de Atlantische en Indische Oceaan vlogen ze naar de Zuidpool. Twee via zuid-Australie en één vloog zelfs via Nieuw Zeeland naar Oost Antarctica. Meer informatie>>

Vleermuiskasten naar een hoger niveau

12 april 2013
Onderzoek naar vleermuiskasten werpt licht op de effectiviteit en bruikbaarheid ervan. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Waardenburg en de Zoogdiervereniging. Klik naar de nieuwspagina en download het rapport.

Eerste kwekerij voor zoetwatermosselen succesvol

11 april 2013
Het is ons gelukt om voor het eerst 
op grote schaal zoetwatermosselen te kweken. De eerste lading mosselen verliet afgelopen week de kweeklocatie.
Naar nieuwsitem>> 

 

Benutting van exoten, workshop over de mogelijkheden

5 april 2013
Op 4 april hebben we een workshop georganiseerd met als thema "Benutting van exoten"

Markermeer-IJmeer, naar een prachtiger en krachtiger natuurgebied

25 februari 2013
'Marker kwelderwerken' en 'Marker stapsteen', twee experimenten om het Markermeer-IJmeer ecologisch gezonder te maken.
Naar nieuwsitem >>

WrnPro: Projectmatig opslaan van natuurwaarnemingen

13 februari 2013 - Bij de ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus is WrnPro gepresenteerd. WrnPro is een toepassing voor het projectmatig invoeren, bewaren, beheren en exporteren van natuurinventarisaties.  
Naar website WrnPro >>

Monument vol vleermuizen

7 februari 2013
In januari hebben we het Belgenmonument in Amersfoort geïnspecteerd op overwinterende vleermuizen. Onder de overwinteraars zijn 29 franjestaarten geteld, een soort waarvan nog geen verblijfplaatsen in Amersfoort bekend waren.
Lees meer>>

Meer nut uit SNL karteringen

7 februari 2013
In 2012 hebben we vier monitoringsprojecten uitgevoerd in het kader van het SNL. De hierbij gehanteerde methodiek sluit goed aan bij de werkwijze die we al vele jaren toepassen bij vegetatie- en plantensoortenkartering, broedvogelinventarisaties en monitoring van insecten. We hebben daardoor een heldere visie op SNL karteringen ontwikkeld: de monitoring kan zonder veel extra moeite, veel meer waardevolle informatie opleveren. Lees meer >>

Natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen effectieve KRW maatregelen?

28 januari 2013
Op welke locaties zijn natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen haalbaar en effectief als KRW-maatregel? Wij hebben dit onderzocht voor Waterschap Hollandse Delta en eisen voor de meest kansrijke locaties uitgewerkt.
Lees meer>>

Maatwerk voor behoud Groefwier langs Oosterschelde

11 januari 2013
Door dijkversterking langs de Oosterschelde komt Groefwier hier nog maar op vijf plaatsen voor. Groefwier groeit in Nederland bovendien alleen maar langs de Oosterschelde. Projectbureau Zeeweringen probeert via maatwerk dit bruinwier langs de Oosterschelde te behouden.
Lees meer >>

Internationale publicatie over nieuwe borstelworm

9 januari 2013
De vondst van een opvallend uitziende borstelworm is recent gepubliceerd in het internationale tijdschrift Lauterbornia. Het blijkt te gaan om een exoot uit Noord-Amerika: Limnodrilus tortilipenis, die nieuw is voor Nederland én voor Europa. 
Lees meer>>

Herman Klomp prijs voor Jan van der Winden

24 november 2012
Jan van der Winden heeft tot zijn grote verrassing de Herman Klomp prijs gekregen! Deze prijs wordt elke drie jaar door Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie en Sovon toegekend.
Lees meer >>

Visuele inspectie bomen veiligheid

12 november 2012
In november 2012 hebben twee van onze medewerkers een certificaat ontvangen voor Visual Tree Assesment ofwel visuele boominspectie. De medewerkers kunnen nu niet alleen beoordelen welke functie een boom heeft voor beschermde fauna maar kunnen ook de veiligheid beoordelen. Zij kunnen bijvoorbeeld bepalen of een boom een risico kan vormen voor verkeer, wandelaars of omwonenden.

Werkgroep Invasieve Exoten Waddenzee van start

30 oktober 2012
Een internationale werkgroep gaat de komende maanden aan de gang met het verder uitwerken van een breed pakket met no regret-maatregelen. Bureau Waardenburg leverde een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de strategie, gebaseerd op een beleidscyclus: preventie, early warning, monitoring, risicobeoordeling en beheermaatregelen. lees verder >>

Paalkast voor vleermuizen in Utrecht

23 oktober 2012
In Utrecht staat sinds september een bijzonder object: een paalkast voor vleermuizen. Het is voor zover we weten de eerste paalkast in de provincie Utrecht en één van de grootste van Nederland. Lees meer>>

Terugkeer zeldzame orchidee op de Utrechtse Heuvelrug

15 oktober 2012 
Tijdens een veldonderzoek van Bureau Waardenburg in een natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug is de zeer zeldzame dennenorchis aangetroffen. Het betreft de tweede vondst ooit in de Provincie Utrecht. Naar persbericht >>

'Natuurlijk Flevoland' Omroep Flevoland maakt serie over vissen

09 oktober 2012
In aflevering 1 wordt meegekeken met een visstandbemonstering d.m.v. electrovissen, uitgevoerd door Bureau Waardenburg, in het kader van KRW visstandonderzoek. bekijk de uitzending >>

Vleermuisonderzoek: Vleermuisdetectie geplaatst in zendmast Robbenoordbos

21 augustus 2012
Nuon en Windkracht Wieringermeer ontwikkelen het Windplan Wieringermeer. Hiervoor doen we onderzoek naar vleermuizen op de verschillende locaties waar windturbine-opstellingen gepland zijn. Als onderdeel daarvan hebben we automatisch registrerende detectie-apartuur geplaatst in de zendmast in het Robbenoordbos, op boomtop-hoogte en op ca. 118 meter.
Naar de linkjes en meer info>>

Veldwerk vleermuisonderzoek windturbines is gestart

10 augustus 2012 
Bureau Waardenburg en de Zoogdiervereniging voeren een onderzoek uit naar de effecten van windturbines op vleermuizen. Deze week is het veldwerk gestart in alle vijf windparken die deel uitmaken van het onderzoek. Deze windparken bevinden zich in de Wieringermeer, de omgeving van Schagen, Goeree-Overflakkee en zuidelijk Flevoland. Meer info >>

Congres offshore wind en ecologie

2 augustus 2012 
Bureau Waardenburg heeft onderzocht wat de effecten op vogels zijn van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ). Begin 2012 zijn de resultaten gepubliceerd van dit onderzoek.
Op een speciaal congres (11-12 oktober 2012) zullen alle resultaten van het ecologisch onderzoek gepresenteerd worden. Zie: www.owe2012.nl/

Gaffellibel terug in Noord-Brabant sinds 1935

31 juli 2012 
vrijdag 27 juli ontdekte één van onze medewerker een gaffellibel bij de rivier de Dommel. Het is de eerste waarneming van deze zeer zeldzame soort in Noord-Brabant sinds 1935. Naar persbericht >>

Natuurrif Markermeer, een innovatieve herstelmaatregel

30 juli 2012
De herstelmaatregel wordt uitgetest in het kader van de Waterproeftuin van het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer.
30 juli 2012 - 'Markermeer wordt een moeras vol beesten'.
Artikel Volkskrant.

25 juli 2012 - Nieuwsitem met eerste onderwaterbeelden, twee maanden na plaatsing. Uitgezonden door omroep flevoland. 
23 mei 2012 - De 'rifballen' zijn geplaatst! Zie videoverslag.  
Zie ook: projectpaginapersbericht RWSwatersportverbond

Zwaarste kreeft van Nederland is teruggezet

20 juli 2012
Karel de Kreeft is een uniek exemplaar. De bijna vijf kilo zware en minstens 45-jarige kreeft heeft op een veiling 15.600 euro opgebracht. Met behulp van een helikopter is Karel in de Oosterschelde teruggeplaatst. Bureau Waardenburg leverde onderwaterbeelden voor SBS6, PZC en Omroep Zeeland

Hydrobiologische monitoring voor 9 waterschappen

28 juni 2012
De hydrobiologische werkzaamheden die niet door AQUON zelf uitgevoerd worden, zijn Europees aanbesteed in 7 percelen. 4 daarvan worden door Bureau Waardenburg in samenwerking met Grontmij en/of Koeman en Bijkerk uitgevoerd. Lees meer >>

Foerageergedrag van aalscholvers bestuderen met GPSloggers, braakballen en vliegtuigtellingen

25 mei 2012 
In april 2012 zijn wij gestart met GPS-loggers om de vliegbewegingen en gebiedsgebruik van aalscholvers in de Voordelta in kaart te brengen. 11 vogels zijn uitgerust met GPS-loggers. Het foerageergedrag van deze vogels kan zo zeer gedetailleerd in beeld worden gebracht. Lees meer >>

Start aanleg natuurrif Markermeer, een innovatieve herstelmaatregel

22 mei 2012
Met de aanleg van een natuurrif van zogenaamde 'rifballen' krijgt de natuur de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 

De herstelmaatregel wordt uitgetest in het kader van de Waterproeftuin van het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer. projectpagina >> , persbericht RWS >>

Ik wil alleen maar zwemmen!

22 mei 2012Een avond 'roerdomp zenderen'

20 mei 2012

 

Aflevering van natuurserie van RTV Drenthe over de vismigratie vanuit zee naar de Drentse beken. Waar vroeger glasaaltjes het land in kwamen, sterven ze nu voor de kust. De vissentrek staat nog steeds onder druk, toch worden de vissen steeds meer geholpen. Een drop-cam in een vistrap maakte opnames van soorten die voorbij de vistrap komen. 

grotere weergave >>

 

 


Acht roerdompen zijn voorzien van zenders. Dat heeft al een schat aan gegevens opgeleverd. Beluister de uitzending van Vroege Vogels.

 

Na-isolatie dak kan zonder aantasting verblijfplaatsen gierzwaluwen

15 mei 2012
In samenwerking met Mitros en het onderhoudsbedrijf Van Tour Utrecht bv heeft Bureau Waardenburg een methode ontwikkeld om nestlocaties van de gierzwaluw te sparen bij na-isolatie van daken. Lees meer.

Agami reigers gevolgd met satellietzenders in Frans Guyana

07 mei 2012
GEPOG is gestart met een beschermingsproject voor deze bijzondere soort. Onderdeel daarvan is het uitrusten van enkele reigers met satellietzenders. Het is onbekend waar de reigers na de broedtijd heen gaan en ook waar ze hun voedsel halen tijdens de broedtijd. We werken mee aan de ontwikkeling van een passend tuigje en het aanbrengen van de zenders. Lees meer

Onderzoek purperreigerslaapplaatsen in Zuid-Holland met oproep

20 april 2012
Landschapsbeheer Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Bureau Waardenburg gaan in 2012 een telling van alle purperreigerslaapplaatsen in de Provincie Zuid-Holland organiseren. We willen weten waar de reigers na de broedtijd slapen en foerageren en daarmee meer aandacht aan het leefgebied buiten de broedkolonies schenken. Lees meer

Bijzonder vervolg op compensatieplan rugstreeppadden Kenniswerfterrein in Vlissingen

17 april 2012
Het compensatieplan voor rugstreeppadden op het Kenniswerfterrein in Vlissingen is aanleiding voor een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente, Hogeschool Zeeland en Bureau Waardenburg. Met veel enthousiasme is een lesprogramma voor studenten aquatische ecotechnologie ontwikkeld. Lees meer

Presentaties voor medewerkers van gemeente Nieuwegein over beschermde soorten

11 april 2012
Om kennis over het voorkomen van beschermde soorten binnen de gemeente Nieuwegein goed te kunnen toepassen zijn presentaties gegeven aan groepen medewerkers. Lees meer

Snel herstel planten en wieren Westerscheldedijken

22 maart 2012
Kunstmatige rotskusten bieden de Zeeuwen niet alleen bescherming tegen het water, maar vormen ook een bijzonder leefgebied voor flora en fauna. Na de versterking van de Westerscheldedijken in de periode 1997 tot 2002 is de natuur opmerkelijk snel teruggekeerd. Lees meer over het onderzoek van Projectbureau Zeeweringen en Bureau Waardenburg. Zie ook natuurbericht.nl.

Stand en lezing 'Een b(l)oeiend sportpark'

08 maart 2012 
Vakbeurs en lezingen over ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van buitensport-accommodaties. Bureau Waardenburg gaf een lezing over de mogelijkheden voor hogere biodiversiteit en belevingswaarde van sportparken. Bekijk de presentatie 'Een b(l)oeiend sportpark'. Overzicht van alle lezingen.

 

Lezingen vogelonderzoek Bureau Waardenburg

Foto C. de Leeuw

20 februari 2012
We verzorgen een aantal lezingen over vogelonderzoek.
De purperreiger en zwarte stern in Nederland en Afrika. donderdag 23 februari in de schaapskooi in de Alblasserwaard. 
- Een lezing over de roerdomp. Zondag 26 februari in het bezoekerscentrum, Ilperveld 

Haviksnest verplaatst bij Empel

15 februari 2012
Medewerkers van Bureau Waardenburg verplaatsten onlangs een havikshorst in het kader van ecologische begeleiding. Lees verder.

Nestkasten in het Willemskwartier te Nijmegen

10 februari 2012 
Om te zorgen dat het aanbod aan verblijfplaatsen voor beschermde soorten niet afneemt door sloopwerkzaamheden zijn in Nijmegen vleermuiskasten geplaatst. In februari 2012 zijn nestkasten voor huismus en gierzwaluw opgehangen. Er is een (foto)verslag op de website van het Willemskwartier geplaatst over het ophangen van vleermuiskasten en over het ophangen van vogelnestkasten in het Willemskwartier.

De Nederlandse rivierkreeften

07 februari 2012
Bram Koese (Stichting EIS) en Menno Soes (Bureau Waardenburg) hebben 'De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea)'  geschreven. Het is uitgave 6 van de Entomologische tabellen (2011).
In Entomologische Tabellen (ET) worden determinatiesleutels over ongewervelde dieren in Nederland gepubliceerd. Entomologische Tabellen is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), EIS-Nederland en Naturalis. Het is een supplement bij Nederlandse Faunistische mededelingen.

cursus sprinkhanen op de Natuuracademie 2012

01 februari 2012
De gemeenten Amersfoort en Leusden organiseren gezamenlijk de Natuuracademie 2012. Dit jaar worden minicursussen gegeven over onder meer naaldbomen, roofvogels en grassen. Onze medewerker Floris Brekelmans zal dit jaar weer een cursus Sprinkhanen en Krekels verzorgen. De cursus bestaat uit een theorie-avond op 28 augustus en een veldexcursie op 1 september. Na deze cursus weet u alles van wekkertjes, krassers, snortikkers en knopsprietjes. Opgave via schoolsteeg.nl.

Natuur in Nieuwegein

24 januari 2012
In 2011 heeft Bureau Waardenburg een uitgebreid onderzoek gedaan naar de beschermde soorten in de gemeente Nieuwegein. Tijdens dit onderzoek zijn ruim 3500 waarnemingen verzameld van meer dan 550 soorten. Naast beschermde soorten is aandacht besteed aan bijzondere en bedreigde soorten. Zo blijkt de bruine korenbout, een zeldzame libel, lokaal veel voor te komen. Ook huist een kleine kolonie rosse vleermuizen in een oud stadspark en heeft de gouden sprinkhaan zich gevestigd langs de Lek. Voor bijzondere locaties, waaronder soortenrijke bermen, fraaie kademuren en parkjes, zijn beheeradviezen gegeven. De gemeente heeft nu een goed beeld van de aanwezige natuurwaarden.

Leidraad faunavoorzieningen langs infrastructuur

10 januari 2012
Hoe leg je een ecoduct aan? Of een tunnel voor amfibieën? Je leest het in de 'Leidraad faunavoorzieningen langs infrastructuur'.  In opdracht van Rijkswaterstaat en Prorail door ons herzien en vormgegeven. Lees meer...

Prijswinnaar posterprijs EWEA Offshore conferentie 2011

03 december 2011

Karen Krijgsveld, 2e van rechts, nam namens Bureau Waardenburg de prijs in ontvangst tijdens het EWEA offshore windenergie congres (29 nov.-1dec. 2011). Met meer dan 8200 deelnemers het grootste evenement op het gebied van windenergie.

Stand van de natuur in Amersfoort

26 december 2011

Om de flora en fauna van Amersfoort een gezicht te geven is op 25 november het boek 'Stand van de natuur in Amersfoort' gepresenteerd.  Lees verder.

UN wildlife meeting roept op om hoogspanningslijnen veiliger te maken

24 november 2011
Twee nieuwe internationale rapporten over het conflict tussen trekvogels en hoogspanningslijnen in Eurazië en Afrika zijn door drs. Hein Prinsen, Bureau Waardenburg, gepresenteerd aan afgevaardigden tijdens een UN wildlife meeting in Bergen, Noorwegen.  Lees meer >>  

Kwabaal (Lota lota) in de Noordoostpolder

16 november 2011
Tijdens visstandbemonsteringen voor waterschap Zuiderzeeland vingen wij twee kwabalen. Een bijzondere vangst, omdat kwabalen in Nederland zeldzaam zijn en de soort in het onderzoeksgebied nog niet eerder is waargenomen. Dat kwabalen in polders kunnen leven is bekend uit de verhalen van vissers uit de jaren vijftig. Onbekend is de Noordoostpolder geschikt is voor de voortplanting van kwabalen. Recent zijn kwabalen gevangen ten zuid oosten van de Noordoostpolder (Kadoelermeer, Vollenhovermeer en de Wieden). Mogelijk zijn de dieren in de Noordoostpolder afkomstig van deze kwabaalpopulatie. Meer info op natuurbericht.nl.

Nestkasten in het Willemskwartier te Nijmegen

11 november 2011
De gemeente Nijmegen en Portaal gaan nieuwe woningen bouwen in het Willemskwartier. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw worden oude woningen gesloopt. Geschikte nest- en verblijfplaatsen van beschermde huismussen, gierzwaluwen, steenmarter en gewone dwergvleermuizen gaan hierbij verloren. Bureau Waardenburg adviseert de uitvoerders hoe voorkomen kan worden dat dieren door de sloopwerkzaamheden worden gedood. 

Om te zorgen dat het aanbod aan verblijfplaatsen niet afneemt zijn er rondom het plangebied op 10 november 2011 vleermuiskasten geplaatst. In februari 2012 zullen op geschikte plaatsen nestkasten voor huismus en gierzwaluw worden opgehangen. Zie (foto)verslag op de website willemskwartiernijmegen.nl.

De Stormvloedkering 25 jaar

10 oktober 2011

Hans Waardeburg maakte als student in 1971 en 1972 deel uit van de interuniversitaire studiegoep Zeeuws Meer? Zij kwam als eerste met een uitgewerkt plan om in plaats van een gesloten dam een stormvloedkering te bouwen waardoor en de veiligheid en de natuur gediend zou zijn. In 1986 stelde Koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde in werking. Bureau Waardenburg heeft vanaf het begin van de bouw van de kering tot heden heel veel onderzoek gedaan aan natuur onder en boven water in relatie tot de stormvloedkering. Lees verder.

Veldwerkplaats 'Natuurvriendelijke oevers, inrichting onderhoud en natuurresultaten'

12 september 2011

 

Eén van onze medewerkers droeg bij aan de veldwerkplaats met als thema de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De veldwerkdag was niet alleen voor beheerders van waterschappen interessant maar ook voor medewerkers van loonbedrijven en beheerders van gemeentelijke wateren. De veldwerkdag vond plaats op 8 september 2011. Lees verder.

Groene glazenmaker waargenomen nabij Culemborg

17 augustus 2011

Bij een inventarisatie voor het Geldersch Landschap hebben we op 15 augustus 2011 een mannetje van de groene glazenmaker ontdekt in het natuurgebied de Regulieren bij Culemborg. De groene glazenmaker is een zeldzame soort, die strikt gebonden is aan vegetaties met krabbenscheer. Door de hydrologische maatregelen die het Geldersch landschap een aantal jaren geleden heeft getroffen, zijn deze vegetaties weer aanwezig in de Regulieren. Dat de soort het gebied heeft gevonden is bijzonder, want de dichtstbijzijnde populatie zit bij Schoonhoven in Zuid-Holland, op een afstand van ongeveer 30 km. Tot nu toe zijn geen vrouwtjes waargenomen, voor voortplanting en vestiging van een populatie natuurlijk noodzakelijk. Uiteraard wordt er de komende weken naarstig naar gezocht!

Windmolenpark op Noordzee per saldo gunstig voor fauna

07 augustus 2011

Het OWEZ windmolenpark op de Noordzee heeft nauwelijks negatieve effecten op de fauna. Enkele vogelsoorten mijden het windpark, met name pelagische vogels zoals jan-van-genten, zeekoeten en roodkeelduikers. Maar andere vogels zoals meeuwen en aalscholvers, trekken zich er niets van aan of zoeken het windpark juist op. Het windmolenpark blijkt bovendien een nieuw natuurlijk leefgebied te vormen voor bodemdieren zoals mosselen, anemonen en krabben en leidt daarmee tot een hogere biodiversiteit. Voor vissen en zeezoogdieren is het een oase van rust in een relatief druk kustgebied. Zie Vogelbescherming Nederland, lees het persbericht op de site van IMARES, onderdeel van Wageningen UR of download het artikel.

Monitoring uniek kustbeschermingsexperiment

22 juli 2011

De komende vijf jaar wordt onderzocht of de pilot Zandmotor, een innovatieve methode van kustbescherming, werkt conform verwachting en welke effecten de Zandmotor heeft op de omgeving. Lees meer.

Verborgen roerdomp gevolgd per webcam

02 juni 2011

Landschap Noord-Holland onderzoekt samen met Bureau Waardenburg het habitatgebruik van de roerdomp in het Ilperveld, Noord-Holland. Er zijn 6 roerdompen met een gpslogger of satellietzender uitgerust zodat we precies kunnen zien wat ze doen (www.roerdomp.info). In het kader van dit onderzoek is een webcam geplaatst bij het nest van roerdomp Anneke. Op 23 mei heeft ze jongen gekregen. verstuur een e-mailHierbij twee voorproefjes van wat er met de webcam te zien is. Vrouwtje nest op en Vrouwtje nest af.

Congres over effecten van windenergie op vogels en andere fauna

10 mei 2011

2-5 Mei 2011  is  in Trondheim is een internationaal congres gehouden met ca. 300 deelnemers over de effecten van windenergie op vogels en andere fauna (Conference on Wind energy and Wildlife impacts). Wij hebben hier o.a. de resultaten van het meerjarig project naar de effecten op vogels van het Offshore Windpark Egmond aan Zee gepresenteerd. Lees verder.

Publicatie over het gebruik van duikers door vleermuizen

22 april 2011

Op 21 april 2011 verscheen in wetenschappelijk tijdschrift 'Lutra' een artikel over het gebruik van duikers bij infrastructuur door vleermuizen. Lutra wordt uitgegeven door de Zoogdiervereniging. Auteur is Martijn Boonman van Bureau Waardenburg. Download het artikel.

Sluizen Haringvliet moeten toch op een kier worden gezet

19 april 2011    

Motie om het kierbesluit uit te voeren is aangenomen. Door de Haringvlietdam wordt rivierwater de zee opgelaten maar zeewater wordt niet binnen gelaten. Dit vormt een ernstige belemmering voor vismigratie. Oplossing: door 'Kierbesluit' zeewater binnen laten om migratiesoorten als zalm, zeeforel paling en fint terug te krijgen. Beluister het interview met Hans Waardenburg voorafgaand aan het besluit op de NOS-site. (Verschuif de tijdsbalk naar 40.40) Zie ook de video en het artikel in Trouw

Langstlopend project Bureau Waardenburg afgerond

01 april 2011

Van 1993 tot 1 april 2011 was Gerard Smit, als medewerker van Bureau Waardenburg, betrokken bij het opzetten, begeleiden en ontwikkelen van NEM-meetnetten reptielen en amfibieën. Lees verder.

Verblijfkasten voor Utrechtse vleermuizen

30 maart 2011

In de stad Utrecht wordt steeds vaker op tijd rekening gehouden met vleermuizen in de sloopwoningen. Zo worden vleermuiskasten opgehangen om tijdelijke verblijfplaatsen te bieden aan vleermuizen. Lees verder over wat Utrecht voor haar vleermuizen doet.

Broeihopen voor ringslang in Utrecht

10 maart 2011

De gemeente Utrecht gaat broeihopen voor de ringslang (Natrix natrix) aanleggen. Wij adviseren daarbij. Daarom roepen we, samen met de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie, vrijwilligers op om mee te helpen bij de aanleg van broeihopen.

 

Vissenatlas Noord-Brabant begin 2011 uit

28 februari 2011

Vanaf 2006 zijn we bezig geweest met de samenstelling van de Atlas van zoetwatervissen van Noord-Brabant. We deden dit samen met samen met Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, de Provincie Noord-Brabant, Sportvisserij Zuidwest Nederland, de waterschappen en Rijkswaterstaat. In het voorjaar van 2011 komt de Vissenatlas Noord-Brabant uit.

 

Lezingen vogelonderzoek Bureau Waardenburg

05 februari 2011

We verzorgen de komende maanden een aantal lezingen over vogelonderzoek. De eerste lezing gaat over de trek en het leven van de purperreiger (met een doorkijkje naar het onderzoek bij de roerdomp) en wordt 10 februari (bij de KNNV Wageningen) en 26 februari (op de WIWO-dag te Utrecht) 2011 gegeven. Tijdens de FOGOL-boottochten op 12 en 13 maart 2011 over het IJsselmeer wordt er op ieder van de twee dagen een lezing gegeven over de visdieven van het eiland de Kreupel die de afgelopen jaren een slecht broedsucces kenden.

Lezing vleermuizen in Utrecht

15 februari 2011

Ook de gemeente Utrecht besteedt in 2011 extra aandacht aan de vleermuis. De aftrap daarvan vindt plaats op 1 maart, met de lezing 'Zie jij ze al vliegen. Avond van de vleermuis'.

Internationaal onderzoek naar knelpunten vogels en electriciteitsnetwerken

10 januari 2011

In opdracht van UNEP/AEWA, (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) onderdeel van de Verenigde Naties, gaat Bureau Waardenburg de knelpunten tussen vogels en electriciteitswerken in meer dan 130 landen in Eurazië en Afrika in kaart brengen en een overzicht opstellen van de mogelijkheden om negatieve effecten te mitigeren. Dit project voert Bureau Waardenburg als hoofdaannemer uit in samenwerking met verschillende organisaties, o.a. met een Portugese en Zuid-Afrikaanse partner. Meer info (in engels) over plan van aanpak en consortiumpartners?

Oeverzwaluwen: vaste verblijfplaatsen voor flexibele soorten?

18 december 2010

Bureau Waardenburg beschrijft in het laatste nummer van 2010 van het Journaal Flora en Fauna hoe er flexibeler omgesprongen zou kunnen worden met oeverzwaluwen in de praktijk in het kader van de Flora- en faunawet. Het is een soort die sterk profiteert van dynamische leefgebieden en tegenwoordig in Nederland in belangrijke mate afhankelijk is van broedhabitat op bouwterreinen. Tegelijkertijd wordt er zeer rigide omgesprongen met deze soort door de wetgeving die zeer strikt wordt uitgelegd. Heeft de oeverzwaluw daar wel baat bij? En kan het ook iets praktischer op een dusdanige wijze dat de oeverzwaluw profiteert en de werkzaamheden toch door kunnen gaan?

Natuurbeheer voor Ambon

20 december 2010

Medewerkers van Bureau Waardenburg hebben een ecologische training aan de Universitas Malaku (Unoatti) in het Molukse Ambon gegeven.

Drie jaar purperreigeronderzoek

14 december 2010

Na drie jaar onderzoek naar de levenswijze van de purperreiger middels satellietzenders hebben we voor Vogelbescherming Nederland de eerste resultaten gepresenteerd. Lees artikel Purperreiger vliegt pijlsnel naar Afrika in NRC van 14 december 2010. Beluister het interview met Jan van der Winden in Vroege Vogels op 12 september 2010 en lees meer. Volg de vogels via vogelbescherming/purperreigers.

Radar study of bird migration in Calabria, Southern Italy

31th of August 2010

Terna SpA, the main administrator of the Italian electric grid, is planning to develop a new 380 kV power line in Calabria, Southern Italy.
In Spring 2010, Bureau Waardenburg carried out a two-week radar study to quantify the flight direction and altitude of migrating birds through the corridor of the planned power line. The study site was located near the Messina Strait within the Important Bird Area Costa Viola.