Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurverbinding Hoorneboeg
U bevindt zich hier:

Natuurverbinding Hoorneboeg

Bureau Waardenburg heeft onder begeleiding van een onafhankelijke adviesgroep drie scenario’s voor natuurverbinding Hoorneboeg ontworpen. Deze natuurverbinding bij Hilversum verbindt de Hoorneboegse Heide met het Wasmeer, via de ecoducten over de A27 en de N417. De adviesgroep heeft het Goois Natuurreservaart geadviseerd één van de scenario’s uit te voeren, scenario 'adviesgroep'.

Het bestuur van het Goois Natuurreservaat heeft op 21 juni jl. besloten dit advies van de adviesgroep geheel over te nemen. Karen Heerschop - directeur-rentmeester van het GNR - gaf aan ‘dat ze onder de indruk was van de kwaliteit van de rapportage en het feit dat het advies van de adviesgroep unaniem was en dat dit ook zou door klinken in haar voorstel aan het bestuur.’

Het Goois Natuurreservaat heeft in 2016 hun ontwerp voor de Natuurverbinding Hoorneboeg gepresenteerd. Op dit ontwerp kwam veel weerstand vanuit de omgeving, voornamelijk op de grootschalige boskap. Daarop is met betrokken partijen besloten een adviesgroep in te stellen uit geinteresseerde omwonenden, die het proces voor het ontwerp van een nieuwe verbinding zou begeleiden. De adviesgroep heeft een uitvraag gedaan voor ontwerp van nieuwe scenario’s en toetsing van deze scenario’s aan criteria. Bureau Waardenburg heeft het project gegund gekregen en is met de adviesgroep aan de slag gegaan. Naast scenario 'adviesgroep’ heeft dit geleid tot het scenario 'mimale bomenkap’ en het scenario ‘maximale biodiversiteit’. De drie scenario’s zijn vervolgens onderling en met het oorspronkelijke ontwerp van het Goois Natuurreservaat met elkaar vergeleken aan de hand van een aantal criteria. 

Het gekozen scenario ‘adviesgroep’ loopt via een zo kort mogelijke route vanaf het Wasmeer richting het ecoduct over de A27. Voor de aanleg van dit gedeelte moeten vooral jonge productiebossen van grove den wijken. Vanaf de A27 loopt de verbinding langs de noordflank van de Zwarte Berg, om vervolgens op de zuid- en aan de noordzijde op de Hoorneboegse Heide aan te sluiten. Bestaande landschappelijke en ecologische waarden worden zo goed mogelijk ingepast. De verbinding is gemiddeld 60 meter breed en wordt ingericht met heidevegetaties, schraal grasland, structuurrijke bosranden en poelen. Stapstenen in de verbinding functioneren als leefgebied voor deelpopulaties. Doelsoorten als kamsalamander, veldkrekel en levendbarende hagedis krijgen over een paar jaar ruim baan om zich te tussen de heidegebieden rond Hilversum ongehinderd te verplaatsen. 

Lees meer over Natuurverbinding Hoorneboeg op de website van het Goois Natuurreservaat