Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natural water treatment
U bevindt zich hier:

Natuurlijke waterzuivering

In opdracht van diverse gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen, meerdere hebben we studies uitgevoerd naar de inzet van natuurlijke organismen ten behoeve van waterkwaliteitsverbetering. We hebben daardoor kennis opgebouwd over natuurlijke zuiveringsprocessen, zoals opname van voedingsstoffen door planten en afbraak en omzetting van verontreinigingen door micro-organismen. 

Helofytenfilters

Sinds enkele decennia worden moerassen begroeid met oeverplanten, zogenaamde 'helofytenfilters' toegepast voor waterzuivering. Op ons initiatief werd in de jaren tachtig één van de eerste helofytenfilters van Nederland aangelegd.

Aanvankelijk werden helofytenfilters vooral toegepast voor de zuivering van riooloverstortwater en nazuivering van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Tegenwoordig worden zowel oever- als waterplanten bewust ingezet voor de zuivering van oppervlaktewater in zowel stedelijk gebied als in natuurgebieden. 

Wij adviseren zowel ten aanzien van de verwijdering van voedingsstoffen uit het water als van organische en anorganische microverontreinigingen. Wij ontwerpen het meest geschikte zuiveringssysteem per unieke situatie. We besteden daarbij tevens veel aandacht aan de ecologische en landschappelijke inpassing van het systeem.

Mosselen     

Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) komen vrijwel in heel Nederland voor in zoet tot zwak brak water. Deze mosselen kunnen worden ingezet voor natuurlijke waterzuivering. De mosselen filteren zwevend materiaal uit het water gebruiken het deels als voedsel. Het onbruikbare deel wordt uitgescheiden en vastgelegd op de waterbodem. Zowel algen als microverontreinigingen (gebonden aan zwevend materiaal) kunnen op deze manier worden verwijderd uit het water.

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we periodiek inventarisaties uit in een aantal grote wateren, waarbij tevens de filtratiecapaciteit wordt berekend van de aanwezige mosselstand. Hierdoor krijgen we inzicht in de invloed van driehoeksmosselen op bijvoorbeeld de helderheid van het water en de ontwikkeling van algen.

Ook voeren we in opdracht van Rijkswaterstaat experimenten uit met mosselfilters bij riviermondingen. Het doel daarvan is de aanvoer van meststoffen naar een groot watersysteem te verminderen. Tegelijkertijd worden in het grote watersysteem proeven uitgevoerd met het storten van schelpmateriaal teneinde de kolonisatie en ontwikkeling van driehoeksmosselen te stimuleren.

Driehoeksmosselen worden ook gebruikt als indicator voor de mate waarin   verontreinigingen aanwezig zijn in het water. Op basis van het gehalte van deze stoffen in de driehoeksmosselen kan worden ingeschat in hoeverre andere diersoorten in de voedselketen worden blootgesteld aan verontreinigingen. 

Terug naar Beheer