Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vrij baan voor de natuur in Kennemerland Zuid
U bevindt zich hier:

Vrij baan voor de natuur

Natuurbruggen voor Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid

Om dieren vrij baan te geven in het duingebied bij Zandvoort en Bloemendaal worden drie natuurbruggen gerealiseerd. Hierdoor kunnen dieren van Duin en Kruidberg tot in de Amsterdamse Waterleidingduinen, vrij bewegen. Zijn de natuurbruggen voldoende om het hele Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid te ontsnipperen of zijn aanvullende maatregelen nodig? Deze vraag hebben we voor de provincie Noord-Holland beantwoord.

 

Dynamisch duinlandschap

Het duinlandlandschap herbergt open droge graslanden langs de zeereep, een mozaïek van droge graslanden met struweel, droog duinbos en natte duinvalleien in het middenduin en een bosrijke binnenduinrand met een landgoederen zone. 

De dynamiek in het duinmilieu bij Zandvoort en Bloemendaal wordt door de beheerders zoveel mogelijk hersteld. Begrazing, verstuiving en successie zorgen voor een continue verandering van de patronen in ruimte en tijd. 

Doel natuurbruggen

Zandvoort vormt een onoverkomelijke barrière voor fauna langs de zeereep. Bloemendaal en Aerdenhout vormen dit voor het bosrijke binnenduin. De drie natuurbruggen zijn primair gericht op het verbinden van het 'grijs duin' en liggen daarom in het middenduin. Maar soorten van natte duinvalleien en duinbossen zullen zeker meeprofiteren. Een belangrijke rol spelen grote grazers en andere zoogdieren. Zij dragen bij aan dispersie van planten en ongewervelden door het gehele duingebied. De natuurbruggen zijn daarom essentieel voor het herstel van de dynamiek van natuurlijke processen in het duin.

Kleinschalige ontsnipperingsmaatregelen voor fauna

Hoewel er van de provinciale wegen en de spoorlijn meldingen van faunaverkeerslachtoffers zijn, lijkt er momenteel geen sprake van zeer grote knelpunten op dat gebied. Kleinschalige maatregelen aan het westelijk deel van de Zeeweg leveren een bijdrage aan het optimaliseren van de ontsnippering van vochtige habitats en de preventie van slachtoffers onder amfibieën. Maatregelen aan de Zeeweg in bosrijke binnenduin dragen bij aan het voorkomen van slachtoffers onder boommarter. 

Monitoring van de Zeeweg zal uitwijzen of aanvullende maatregelen om faunaverkeerslachtoffers te verminderen noodzakelijk zijn. Het spoor heeft reeds meerdere passagemogelijkheden voor dieren. Bij de Zandvoortselaan zijn er geen reële mogelijkheden voor aanvullende maatregelen.

Download het rapport 'Vrij baan voor de natuur, ontsnipperingsvisie Nationaal Park Zuid-Kennemerland'.

Als u meer informatie wenst over natuurbruggen, ontsnippering of dit project, neemt u dan contact op met één van de contactpersonen: