Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ontwikkeling natuur bij kadeverbetering
U bevindt zich hier:

Natuur ontwikkelt mee bij kadeverbetering

Bureau Waardenburg adviseert over het mee-ontwikkelen van natuur langs het Achterwaterschap met de toekomstige kadeverbetering. Het Achterwaterschap is een onbebouwd boezemwater in de Alblasserwaard. De natuurontwikkeling komt voort uit twee beleidsinstrumenten: Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Doelen van KRW en NNN worden gecombineerd en waar mogelijk geïntegreerd langs het Achterwaterschap. Provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin is afgesproken dat kadeverbetering en natuurontwikkeling tezamen worden aangepakt.

Uit het beleid volgen doelsoorten, ofwel planten en dieren waarvan de Provincie graag wil dat ze hier (weer) voorkomen. Door de juiste omstandigheden te creëren kunnen deze soorten zich in de toekomst voortbewegen langs het Achterwaterschap en er geschikt leefgebied vinden. De doelsoorten stellen relatief hoge eisen aan de inrichting van hun leefgebied. Als we het voor deze doelsoorten goed doen, dan zullen ook vele andere soorten zich thuis voelen langs het Achterwaterschap. In het water van het Achterwaterschap zelf is het van belang voldoende areaal  ondergedoken waterplanten te realiseren en bestaande waarden te behouden.

Bouwstenen voor natuur

Het principe van stapstenen en corridors is langs het Achterwaterschap voor alle doelsoorten toe te passen. De doelsoorten hebben echter allerlei verschillende behoeften  als het gaat om onderlinge afstand, formaat en inrichting van de corridors en  stapstenen. Daarom stelden we bouwstenen voor natuur op, die toepasbaar zijn langs het Achterwaterschap. Het gaat om inrichtingselementen zoals halfnatuurlijke graslandjes, geïsoleerde wateren, ruigtes en moerasjes die qua vorm en maat niet  alleen zijn aangepast aan de wensen van de doelsoorten, maar ook bij het landschap passen.

Door meerdere bouwstenen te combineren kunnen kansrijke stapstenen en corridors worden ontwikkeld. 

Omdat de grondverwerving nog moet starten en nog afgetast moet worden waar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het gebied precies verwezenlijkt kunnen worden, was het nog niet mogelijk om een ontwerp te maken. Daarom stelden we drie inrichtingsprincipes op, die abstract gevisualiseerd zijn. Deze inrichtingsprincipes variëren in het areaal voor natuur en de ordening van bouwstenen. Daarbij hebben we per inrichtingsprincipe voorspeld welke soorten langs het Achterwaterschap voor zullen gaan komen, zodat de samenwerkende partijen gefundeerd hun keuze kunnen maken.