Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Provinciale Planning SNL monitoring en monitoring Natura 2000-gebieden
U bevindt zich hier:

Centrale planning monitoring SNL- en Natura 2000-gebieden provincie Zuid-Holland

Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland hebben we een provincie-brede planning van de SNL monitoring opgesteld. 

Provincies hebben de regie

De Provincies zijn, sinds de decentralisatie, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de Provincies subsidie aan terreinbeheerders. Om zicht te houden op de ontwikkeling van de natuurwaarden, is het voor zowel de Natura 2000-gebieden als voor andere gebieden die SNL-subsidie ontvangen verplicht om deze te monitoren. 

Provinciaal monitoring programma Zuid-Holland (PMP biodiversiteit)

De Provincie Zuid-Holland stelt in 2014 een provinciaal monitorprogramma (PMP) biodiversiteit op. Het doel van het PMP biodiversiteit is inzichtelijk maken hoe de natuurontwikkeling gekwantificeerd, gekwalificeerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd kan worden. Onderdeel van het PMP is het opstellen van de provinciale planning en programmering van SNL- en Natura 2000-monitoring voor biotiek en structuur. 

Randvoorwaarden SNL kartering

Bij het opstellen van de planning voor de monitoring is rekening gehouden met de monitoringscyclus die voor SNL wordt gehanteerd (12-jaarlijk voor vegetatie, 6-jaarlijks voor flora, structuur en fauna, 3-jaarlijks voor weidevogels), met de extra eisen aan de monitoring van Natura 2000-gebieden, en met de praktische uitvoerbaarheid en efficiëntie. 

Afstemming en samenwerking terreinbeherende organisaties

We hebben diverse gesprekken met vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties, TBO's gehad met als doel de reeds bestaande planningen beter op elkaar af te stemmen en er zorg voor te dragen dat het eindresultaat aan alle eisen vanuit het natuurbeleid voldoet.

Voor elk beoordelingsgebied is een TBO als 'trekker' aangewezen, die de monitoring binnen dit deelgebied coördineert. De ambitie is om te komen tot een planning  waar elke terreinbeherende organisatie zich aan bindt. 

Voor meer informatie over SNL monitoring kunt u contact opnemen met: