Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring braakliggende terreinen Westpoort
U bevindt zich hier:

Monitoring braakliggende terreinen havengebied Westpoort

Haven Amsterdam is gebiedbeheerder en ontwikkelaar in Westpoort. In dit havengebied liggen tal van braakliggende terreinen. Op deze terreinen hebben zich beschermde planten en dieren gevestigd waaronder broedvogels, verschillende soorten orchideeën en de rugstreeppad. De braakliggende terreinen kunnen nog jaren ongestoord blijven liggen voordat wordt overgegaan tot inrichting voor bedrijven.

In het kader van de ontwikkeling van Westpoort heeft Haven Amsterdam een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet aangevraagd en ontvangen. Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is het monitoren van rugstreeppad,  orchideeën en effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen, gedurende vijf jaar. De maatregelen zijn beschreven in 2007. De eerste rapportages over effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen zijn verschenen in 2008, 2009 en 2010.

In aanvulling op voorgaande jaarrapporten zijn in 2010 alle oevers van Westpoort, beginnend achter het Centraal Station en eindigend in de Afrikahaven, geschouwd en in kaart gebracht. Het doel was een beeld te krijgen van de huidige hoeveelheid natuurvriendelijke oevers in relatie tot de lengte aan loswallen en hun relatie met het achterliggende land.

Contactpersoon: