Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vegetation monitoring in a reserve in Amsterdam
U bevindt zich hier:

Monitoring flora en fauna van het Schinkelbos

Het Schinkelbos is gelegen ten westen van Amstelveen onder de rook van luchthaven Schiphol. Het bijna 46 hectare grote terrein vormt de meest recente uitbreiding van het Amsterdamse Bos. Het is een schakel in de Groene As (de ecologische verbindingszone Spaarnwoude-Amstelland/Westeinderplassen). Eind 1999 is de eerste fase van 40 hectare aangelegd. In de winter van 2005-2006 volgde de tweede fase.

In de jaren 2000, 2002, 2006 en 2010 hebben we in opdracht van de Dienst Amsterdam Beheer / RVE Amsterdamse Bos de monitoring van flora en fauna in het Schinkelbos uitgevoerd.

Natuurdoeltypen Schinkelbos

De betekenis van het Schinkelbos als beoogde waardevolle schakel in de Groene AS is op grond van de inventarisatie in 2010 opnieuw toegenomen ten opzichte van 2006. Het Schinkelbos ontwikkelt zich steeds meer als soortenrijk overgangsgebied tussen het 'droge' Amsterdamse Bos en de 'natte' Oosteinderpoel (tevens natte verbindingszone Oosteinderpoel-Amstelveense Poel). Deze ontwikkeling verloopt in de richting van de doelstelling.

Getuige het voorkomen van een steeds groter aantal indicatorsoorten voldoet het Schinkelbos blijkbaar aan de eisen van deze soorten. Indicatorsoorten die zich recent hebben gevestigd zijn bijvoorbeeld bont zandoogje, kleine modderkruiper, kleine watersalamander, staartmees, fuut en nachtegaal. Tevens zijn de aantallen van in 2006 gevestigde indicatorsoorten in 2010 explosief toegenomen, zoals rietorchis, fitis, rietzanger en konijn. Tien jaar na aanleg zijn zelfs reeds indicatorsoorten aanwezig die pas veel later in het Schinkelbos verwacht konden worden zoals de bosmuis, pimpelmees, gaai, snor en sprinkhaanzanger.

Resultaten inventarisatie flora in het kort

In 2010 zijn zes plantensoorten aangetroffen die op de Rode Lijst van vaatplanten staan: kamgras, goudhaver, bevertjes, beemdkroon, rode ogentroost en steenanjer. De beschermde rietorchis heeft zich sterk uitgebreid na 2006.

Gezien het voorkomen van waterplanten, waaronder kranswieren en bronmos, lijkt de waterkwaliteit goed. De floristische waarde van Fase 2 is in 2010 sterk toegenomen en gaat steeds meer lijken op die van Fase 1.

Resultaten inventarisatie fauna in het kort

De ontwikkeling van de zoogdierenstand in het Schinkelbos verloopt zoals verwacht. Haas, mol, bosmuis, veldmuis en konijn zijn inmiddels talrijk. Soorten als egel, bunzing, wezel, rosse woelmuis en dwergmuis worden incidenteel waargenomen. Onder de 23 aangetroffen zoogdiersoorten bevinden zich 5 Rode Lijstsoorten: tweekleurige vleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, wezel en konijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: