Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

EIA Offshore Wind Farms
U bevindt zich hier:

MERs offshore windparken en het Kader Ecologie en Cumulatie.

Al sinds het eind van de jaren ’90 hebben wij voor diverse offshore Milieu Effect Rapportages het onderdeel ‘ecologie’ geschreven. De eerste was voor het eerste offshore windpark in Nederland, OWEZ, om vervolgens tientallen MER’s en Passende Beoordelingen op te leveren voor een groot aantal parken uit de ‘ronde 2’. Deze laatste rapporten werden, vaak samen met Imares Wageningen UR, voor een groot aantal initiatiefnemers geschreven. 

Meestal lag daarbij de focus op de effecten op vogels (ook in cumulatie met andere initiatieven), maar meer recentelijk kwamen daar effecten op vleermuizen en onderwaterleven bij. Belangrijk onderdeel hierbij was ook vaak de ondersteuning aan opdrachtgevers bij inhoudelijke discussies met de vergunningverlener, tijdens de diverse stadia van de ontwikkeling (van planning tot bouw en monitoring naderhand).

Ook in de volgende ronde van uitgifte van vergunningen voor offshore windparken is Bureau Waardenburg verantwoordelijk geweest voor de ecologie onderdelen van de MER’s en PB’s voor de Kavels in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid). Voor deze gebieden hebben wij een achtergronddocument geschreven waarin een effectinschatting wordt gegeven van de voorgenomen windparken. Voor deze inschattingen hebben wij gebruik gemaakt van de meest recente telgegevens, verspreidingsgegevens op basis van GPS-logger onderzoek, de meest recente literatuur en onze gedegen kennis van aanvaringsslachtoffersmodellen. Daarnaast zijn deze projecten een goed voorbeeld van hoe specialisten uit de diverse vakgroepen binnen ons kantoor, samenwerkten aan een gezamenlijk eindproduct.

Naast locatiespecifieke inschattingen van effecten, zijn met name de cumulatieve effecten van windparken op zee een belangrijk onderdeel van de effectbepaling. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Bureau Waardenburg, samen met Imares Wageningen UR en andere partners, een aanzet gegeven om deze cumulatieve effecten in kaart te brengen voor de Zuidelijke Noordzee. Dit wordt het Kader Ecologie en Cumulatie genoemd en de rapporten zijn via het Noordzeeloket te downloaden. Dit onderzoek vormt weer de basis voor de locatiespecifieke inschattingen.

Contactpersoon: