Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Kwaliteitstoetsen en Natuurvisies
U bevindt zich hier:

Kwaliteitstoetsen en natuurvisies voor Natuurmonumenten

Bureau Waardenburg heeft voor Natuurmonumenten drie kwaliteitstoetsen en twee natuurvisies opgesteld. Dit zijn onderdelen van de Beheercyclus van Natuurmonumenten. 

SNL-gecertificeerde beheerders zoals Natuurmonumenten werken met een Beheercyclus, een systematische aanpak waarmee gestuurd wordt op de kwaliteit van het natuurbeheer. Deze Beheercyclus is een voorwaarden voor certificering in het kader van het SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer). 

Natuurvisies

In een natuurvisie wordt een doorkijk van 18 jaar gegeven. Het belangrijkste doel van een Natuurvisie is het gezamenlijk uitzetten van een koers: wat wil de terreinbeheerder bereiken in dit gebied en hoe gaan we dat aanpakken? Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de continuïteit en de kwaliteit van het beheer.

We hebben in 2016 natuurvisies opgesteld voor de natuurgebieden

  • de Bovenlanden Kromme Mijdrecht, langs de rivier de Kromme Mijdrecht
  • de Aalkeetbuitenpolder, in Midden-Delfland

Betrekken van de omgeving

Het samenwerken met andere partijen en het betrekken van de omgeving is van groot belang bij het opstellen van een natuurvisie. Daarom worden er bij het proces ook externe belanghebbenden betrokken. Gemeenten, waterschappen, aangrenzende buren, vrijwilligersorganisaties en de Districtscommisie van Natuurmonumenten hebben samen met medewerkers van Natuurmonumenten tijdens door Bureau Waardenburg georganiseerde werksessies meegedacht over de invulling van de visies.

Voor de Aalkeetbuitenpolder is daarnaast een online enquête afgenomen waarin de mening van het publiek gevraagd werd over hun beleving van het gebied. Uit het grote aantal reacties bleek dat mensen dit weidevogelgebied om zijn rust en openheid waarderen en een kleine uitbreiding van de wandelmogelijkheden of openstelling van de eendenkooi op prijs zouden stellen. Dergelijke zaken werden meegenomen in de visie. 

Kwaliteitstoetsen

In een kwaliteitstoets wordt het beheer en de natuurontwikkeling van de afgelopen zes jaar geëvalueerd. We stelden kwaliteitstoetsen op voor:

  • de Groene Jonker (nabij Nieuwkoop)
  • Polder Noord-Kethel (Midden-Delfland)
  • Eendenkooi Schipluiden (Midden-Delfland)

Sturen met beheer

De resultaten van de analyses van de monitoringsgegevens van Polder Noord-Kethel onderstrepen het belang van weidevogelreservaten in Midden-Delfland; na de hydrologische herinrichting zijn de aantallen van met name grutto en kievit sterk vooruit gegaan, in tegenstelling tot in het omringende (landbouw)gebied. 

Voor de Groene Jonker is een toename van broedende rietvogels geconstateerd, maar komt de waterrietontwikkeling nog slecht op gang. Om de ontwikkeling van dit belangrijke habitat van bijvoorbeeld roerdomp te stimuleren is nu het stuwpeil verlaagd om periodiek langdurigere droogval mogelijk te maken. Daardoor verlaten riet-begrazende ganzen en andere watervogels de randen van het rietland en krijgt het riet een kans om uit te breiden en te kiemen, waardoor waterriet kan ontstaan.

Contactpersoon Natuurvisies en Kwaliteitstoetsen Natuurmonumenten: