Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zandsuppleties
U bevindt zich hier:

Onderzoek ten bate van het mitigeren en voorkomen van effecten van zandsuppleties op kust- en zeevogels

Strandsuppletie (foto M. Poot)
Drieteenstrandloper (foto R. Fijn)
Voorbeeld van een verspreidingsbeeld van zwarte zee-eenden voor de Waddenkust op basis van een vliegtuigtelling (GIS J. de Jong)
Gemshoornworm, een van de belangrijkste potentiële prooien voor de drieteenstrandloper (foto J. Bergsma)

Bureau Waardenburg is betrokken bij het onderzoek ten behoeve van het mitigeren en voorkomen van effecten van zandsuppleties op kust- en zeevogels in de Nederlandse kustzone. Het gaat hierbij om zowel strandsuppleties als vooroeversuppleties.

Overzicht ecologie en voorkomen kustvogels in verband met zandsuppleties

Op dit moment stellen we in opdracht van Deltares een basisinformatierapport op. Het rapport zal gebruikt worden door de kustbeheerders en uitvoerende instanties die zandsuppleties uitvoeren. Het geeft een overzicht over de ecologie en voorkomen van kust- en zeevogels. Hierdoor kunnen, onder begeleiding van ecologisch adviseurs, zo goed mogelijk effecten van zandsuppleties vermeden worden.

Eén van de producten zullen ecologische systeemdiagrammen zijn, waarin de kennis over kustvogels met betrekking tot voorkomen, habitat en gedrag in de ondiepe Nederlandse kustzone inzichtelijk worden weergegeven. De systeemdiagrammen zijn bedoeld om snel inzicht te krijgen in hoe timing en plaats van een suppletie impact kunnen hebben op individuele soorten en/of groepen kust- en zeevogels.

Zee-eendenmonitoring Waddenkust vanuit het vliegtuig (volgen effecten suppleties)

Ook zijn we betrokken bij de vergelijking van het voorkomen van zwarte zee-eenden bij Ameland voor en na de zandsuppletiewerkzaamheden. Dit onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst en voeren we samen uit met IMARES. Hierbij namen we de vliegtuigtellingen van de zwarte zee-eenden in de winter van 2011/2012 voor onze rekening. De verstoring door schepen, eventuele effecten op het benthos en andere factoren worden meegenomen in de analyse.

Voedselecologisch onderzoek drieteenstrandlopers in relatie tot suppleties

Verder hebben we voor Rijkswaterstaat Waterdienst onderzoek gedaan naar de voedselecologie van drieteenstrandlopers in de Voordelta, wederom met de insteek kennis te verzamelen om effecten van toekomstige zandsuppleties zo goed mogelijk te kunnen mitigeren. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de effecten op het gebruik van gebieden in de Voordelta door drieteenstrandlopers. We hebben onder andere de aantallen nauw gevolgd langs de kust van Walcheren, waar in 2008-2009 een zandsuppletie werd uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is vervolgens verbreed naar de voedselecologie van drieteenstrandlopers in de gehele Voordelta, door het verzamelen van gegevens over dieetkeuze en een pilotbemonsteringsprogramma van het beschikbare benthos in de waterlijn op verschillende locaties in de Voordelta. De resultaten zijn gepresenteerd in een rapport, als poster en in een speciale drieteenstrandloperworkshop op de Wader Study Group meeting in Polen met een bijdrage aan een overzichtsartikel over het voorkomen en ecologie van drieteenstrandlopers langs de gehele flyway.

 

Contactpersoon: