Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

KRW monitoring visstand
U bevindt zich hier:

KRW visstandbemonstering

Wij voeren al jaren visonderzoek uit. Het gaat hierbij om inventarisaties in het kader van de Wet natuurbescherming, effectstudies, van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, voedselonderzoek voor vogels en migratieonderzoek. Met de komst van de Kaderrichtlijn Water is de monitoring van vis nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

KRW bemonstering

Veel waterbeheerders die tot dan toe weinig met vis te maken hadden moesten hiermee aan de slag. Dit heeft er toe geleid dat waterbeheerders met enige regelmaat hun wateren laten onderzoeken op vis. Vaak wordt hierbij gekozen om jaarlijks een deel van het beheergebied te monitoren. Ook Bureau Waardenburg voert dit soort KRW bemonsteringen uit.  In 2012 heeft Bureau Waardenburg zelfs voor vier waterschappen de visstand mogen onderzoeken: Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Rivierenland, Waterschap Aa en Maas en Waterschap Veluwe (nu Waterschap Vallei en Veluwe).

KRW waterlichamen

Een enthousiast team van visecologen voert in samenwerking met (lokale) beroepsvissers bemonsteringen uit in een groot aantal waterlichamen en watertypen. Met diverse vistuigen, zoals electrovis aggregaat, zegen en stortkuil zijn diverse sloten, beken, kanalen en meren bemonsterd en zijn bijzondere soorten als bittervoorn, vetje, grote modderkruiper, beekprik en zelfs kwabaal gevangen. Daarnaast zijn ook een groot aantal exoten aangetroffen: roofblei, marmergrondel, zwartbekgrondel, Kesslers grondel en Pontische stroomgrondel.

KRW maatlatten

KRW onderzoeken geven inzicht in de huidige opbouw en de samenstelling van de visstand in de KRW waterlichamen. De resultaten toetsen we aan de KRW maatlatten, waarbij we EKR scores bepalen. Voorbeelden van projecten zijn te vinden in onze referentielijst visprojecten 2007-2012. Dit is een enigszins verouderd bestand. Er is een update 2015 van de referentielijst KRW visstand bemonsteringen, voor de overige onderdelen van het visonderzoek zijn updates in de maak.

Contactpersoon: