Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

KRW-beoordeling Amerongse Bovenpolder
U bevindt zich hier:

KRW-beoordeling Amerongse Bovenpolder

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van DLG-Oost een ontwerp voor een kwelgeul met moerasgebieden in de Amerongse Bovenpolder beoordeeld op bijdrage aan de KRW-doelen. Het plan is onderdeel van een groot herinrichtingsproject dat begin jaren negentig in NURG-kader is gestart.

Ontwerp optimalisatie

Bureau Waardenburg heeft nu in beeld gebracht wat de meerwaarde van de huidige plannen is voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 en wat de mogelijkheden zijn voor optimalisatie van het ontwerp. Hierbij hebben wij invulling gegeven aan het toetsingskader dat het Programmabureau Kaderrichtlijn Water (Rijkswaterstaat Waterdienst) voor ruimtelijke plannen langs Rijkswateren heeft opgesteld (SNIP3-toetsing).

KRW en Natura 2000

Uit de toetsing blijkt dat de kwelgeul en de moerassen een bijdrage kunnen leveren aan de KRW-doelen voor het waterlichaam Nederrijn-Lek, met name als potentieel paai- en opgroeigebied voor verschillende vissoorten. Daarnaast geeft het ontwerp aansluiting bij een aantal instandhoudingsdoelen voor Natura 2000, zoals slikkige rivieroevers, maar ook ijsvogel en mogelijk porseleinhoen. De toets is goed beoordeeld en het project gaat nu de realisatiefase in.

Contactpersoon: