Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Plants
U bevindt zich hier:

Vegetatie

Een vegetatieopname geeft een indicatie van (de kwaliteit van) omgevingsfactoren en van gevoerd beheer.  Een inventarisatie van een vegetatie geeft een momentopname weer, monitoring brengt de ontwikkeling van de (aquatische en terrestrische) flora in beeld. 

 

Vegetatiekarteringen

We voeren karteringen voor Staatsbosbeheer en andere terreineigenaren uit (overzicht van karteringen periode 2002-2014). Sinds enkele jaren worden deze uitgevoerd in het kader van SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap). Ook hebben wij veel ervaring met het karteren van habitattypen in Natura 2000-gebieden en met het vertalen van een vegetatiekaart naar een habitattypenkaart. Tenslotte voeren we sinds jaar en dag vegetatiekarteringen uit van (voornamelijk) buitendijkse gebieden zoals kwelders, voor Rijkswaterstaat (overzicht karteringen voor RWS).

Voorbeelden van vegetatieopnamen zijn (ruim 600) opnamen in de Amsterdamse waterleidingduinen om de 0-situatie vast te leggen, voorafgaand aan maatregelen in het kader van Life. En vegetatieopnamen in het Noordhollands duinreservaat in het kader van het reguliere meetnet van PWN, drinkwaterbedrijf Noord-Holland. Ook de zandmotor monitoren we met behulp van vegetatieopnamen.

Meetnet voor flora en vegetaties

We richten meetnetten in, voeren de periodieke opnames uitvoeren en analyseren de gegevens. Zo zij we betrokken bij het opzetten en uitvoeren van het meetnet wegbermflora bestaande uit 1600 vegetatie-pq's. Deze liggen in bermen van rijkswegen en vormen een onderdeel van het Landelijk Florameetnet (NEM).  

Vegetatieopnamen met luchtfoto's en drones

Bij de karteringen wordt (naast het veldwerk) regelmatig gewerkt met (false colour) luchtfoto's. We interpreteren luchtfoto's stereoscopisch en verwerken de belijningen(digitaal) tot een definitieve vegetatiekaart. Meer over remote sensing bij het thema 'informatiesystemen en statistiek' van deze site. In 2013 hebben we een proef met het gebruik van drones voor vegetatieonderzoek gedaan. 

Aquatische ecologie en wieren

Met enige regelmaat voeren wij monitoring uit van waterplanten en watervegetatie. Hiervoor zijn vaak aangepaste methodes vereist. Een voorbeeld hiervan is de KRW-monitoring macrofyten voor Terra Nova. Ook wierbegroeiingen worden door ons gemonitord, lees hier meer over op de pagina 'Snel herstel planten en wieren na versterking dijken langs Westerschelde'.

Contactpersonen: