Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inventarisaties Programma Stroomlijn & KRW
U bevindt zich hier:

Inventarisaties uiterwaarden

We voeren dit jaar enkele grote inventarisaties uit langs de rivieren Maas, Rijn, Waal en IJssel. We doen dit, deels in samenwerking met Royal Haskoning, voor Rijkswaterstaat. De inventarisaties moeten informatie opleveren voor het toetsen van inrichtingsmaatregelen die in het kader van het Programma Stroomlijn en de Kaderichtlijn Water worden uitgevoerd.  

Op het eerste gezicht lijken beide projecten tegenstrijdige doelen te hebben. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen worden oevers meer natuurlijk ingericht, inclusief opgaande begroeiing. Het Programma Stroomlijn beoogt juist vooral een goede doorstroming. Het is een mooie uitdaging zo te adviseren dat gestelde doelen toch bereikt kunnen worden.

Inventarisatie en advies bij maatregelen in het kader van Programma Stroomlijn

Tijdens hoogwaterperioden kan de doorstroming worden belemmerd door opgaande vegetatie op de oevers en in de uiterwaarden. Hierdoor kan lokaal door opstuwing een extra verhoging van het waterpeil optreden, waardoor overstromingsgevaar ontstaat. Aangepast onderhoud van bepaalde vegetaties en het gericht verwijderen van beplanting moet hier verandering in brengen.

Maar die vegetatie is soms beschermd (bijvoorbeeld in Natura 2000-gebieden) of vervult een functie voor een beschermde soort (bijv. als trekroute voor vleermuizen). Daarom brengen we langs alle grote rivieren de opgaande vegetatie in kaart en bepalen hiervan de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden. In totaal gaat het om zo'n 3000 voetbalvelden bos en struikgewas. De inventarisatie daarvan neemt weken in beslag. Gelukkig beschikken we over een groot aantal ervaren veldwerkers. En hebben we goede contacten met andere deskundigen die kunnen inspringen.

Inventarisatie en advies bij maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water

 

Het zal duidelijk zijn dat er overlap is tussen de twee projecten. Daarom is het mooi dat beide projecten bij Bureau Waardenburg zijn uitgezet. Zo kan dubbel veldwerk worden voorkomen.

Maar er is nog een voordeel. Een voordeel voor de natuur. In eerste instantie lijken de projecten tegenstrijdige doelen te hebben. Voor Kaderrichtlijn Water worden oevers en uiterwaarden natuurlijker gemaakt wat op den duur kan resulteren in meer opgaande begroeiing. Begroeiing die de doorstroming van de rivier belemmert en daardoor in strijd is met de doelstelling van het Programma Stroomlijn en op termijn dus weer moet worden verwijderd. Nu inventariseren wij niet alleen, maar wij geven voor beide projecten ook adviezen over maatregelen die genomen kunnen worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te voorkomen en om de natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Omdat we voor beide projecten over de veldkennis beschikken kunnen we in onze adviezen voor de natuurvriendelijke oevers en de uiterwaarden langs de Maas rekening houden met de wensen van Stroomlijn met maximaal behoud en ontwikkeling van beschermde flora en fauna.

Contactpersoon: