Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ontwikkelingsscenario's en inrichtingsplan rietveld Elburg
U bevindt zich hier:

Ontwikkelingsscenario's en inrichtingsplan rietveld Elburg

Eén van de maatregelen in het kader van de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) is het ontwikkelen van het rietveld bij Elburg. Het betreft een ontwikkelingsproject voor een rietveld dat in het verleden is gebruikt om het effluent van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Elburg na te zuiveren. Doel van het ontwikkelingsproject is het versterken van de ecologische waarden van het huidige rietveld in het kader van de EHS als leef- en voortplantingsgebied voor vogels, vissen en amfibieën, door meer variatie in de structuur van vegetatie en waterdiepte aan te brengen en de relatie met het Drontermeer te versterken.  

Met het oog hierop heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied natuurherstelmaatregelen uitgewerkt voor het rietveld. Gezien het belang van het gebied voor moerasvogels, is hier in de maatregelen nadrukkelijk aandacht aan besteed. De verschillende uitgewerkte scenario's richten zich op het waterpeilbeheer, de waterkwaliteit (samenhangend met bacteriologische zuivering) en het rietmaaibeheer. Tevens worden mogelijke herinrichtingsmaatregelen aangeduid. Bovendien is aandacht besteed aan de inrichting van de randen van het gebied en aan recreatief medegebruik. In de tweede fase van het project is een inrichtingsplan uitgewerkt voor het rietveld.

Van der Hut, R.M.G. & S.M. Veen, 2004. Rietveld bij Elburg. Ontwikkelingsscenario's en inrichtingsplan voor het voormalige nazuiveringsveld van de RWZI te Elburg. I.o.v. Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied. Bureau Waardenburg rapportnr. 03-147.

Contactpersoon: