Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inrichting natuur
U bevindt zich hier:

Inrichting van natuurgebieden

Voor plannen met een natuurdoelstelling is het ecologisch functioneren het uitgangspunt. Maar bij onze inrichtingsplannen besteden we ook veel aandacht aan vormgeving, landschappelijke inpassing en functioneel gebruik. Onze ontwerpers combineren ontwerpvaardigheden met kennis van ecologische processen en beheer.

Onze landschapsontwerpen bieden daardoor

  • een hoge ruimtelijke kwaliteit
  • natuur zoals u die beoogt
  • een goede beheerbaarheid.

Inrichtingsplannen voor elk schaalniveau

Van plan tot uitvoering

Bij onze plannen leveren we gedetailleerde plankaarten en dwarsdoorsneden, die samen een beeld geven van de uit te voeren maatregelen. U kunt u bij ons terecht voor de hele range van planvorming tot begeleiding van de uitvoering. Of het nu gaat om inrichtingsvisies, inrichtingsplannen, SSK-ramingen, bestekken of directievoering en toezicht, voor elke fase in de planvorming bieden wij een pasklare oplossing.

Voor nadere informatie over het opstellen van inrichtingsplannen voor natuur en water kunt u contact opnemen met:

Leefgebiedsplan

Een belangrijk doel van de leefgebieden- benadering is het behoud van biodiversiteit. Hierbij richt de natuurbescherming zich niet op individuele soor...

Soortbescherming

Doel van een beschermingsplan van een soort is het beschermen van een (of meerdere) kritische soort(en). Veel andere planten en dieren die in het zelf...

Verbindingszones (EVZ)

Een goed ontwerp voor een ecologische verbindingszone (EVZ) richt zich niet uitsluitend op ontsnippering, maar besteedt ook aandacht aan landschappeli...

Fauna en infrastructuur

Met behulp van een analyse van het landschap wordt inzichtelijk gemaakt waar ruimtelijke knelpunten tussen natuur en verkeer liggen. Bij grote gebiede...

Natuurwaarden en natuurbegraven

Bij het ontwikkelen van nieuwe natuurbegraafplaatsen komt men vraagstukken tegen zoals: hoe kunnen we de bestaande natuurwaarden behouden? Of: hoe moe...