Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied
U bevindt zich hier:

Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen Deltagebied

Gebieden met een zoet-zout gradiënt vormen belangrijke schakels in aquatische ecosystemen. Voor bepaalde vissoorten vervullen ze bijvoorbeeld een paai- en / of kinderkamerfunctie en voor vogels hebben ze een belangrijke functie als foerageergebied. In de loop der eeuwen zijn deze gebieden door menselijk ingrijpen sterk in oppervlakte achteruit gegaan.

Vanaf het begin van deze eeuw wordt het belang van brakwatergebieden in toenemende mate ingezien en is in verschillende beleidsnota's onderzoek en planvorming aangekondigd ten behoeve van herstel van zoet-zout gradiënten. De projecten gericht op het herstel van zoet-zout overgangen lopen echter sterk uiteen voor wat betreft zaken als aard, omvang, en natuurdoelstelling. Daarom het Nationaal Programma Herstel Zoet-Zout Overgangen opgesteld om gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen en formuleren van werkbare criteria voor de natuurkwaliteit van brakke wateren.

In het kader van dit programma was er behoefte aan goed gedocumenteerde kleinschalige herstel projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor het Nederlandse concept van zoet-zout overgangen. Daarom besloot Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) een studie uit te voeren, waarin 15 projecten in het noorden van Nederland en 15 projecten in het Deltagebied moesten worden beschreven en geanalyseerd. Het RIKZ heeft Bureau Waardenburg opdracht verleend de 15 projecten in het Deltagebied te beschrijven.

Zoet-zout platform Rijkswaterstaat.

Bouma, S., S.M. Veen & G.H. Bonhof, 2002. Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Delta-gebied. Bureau Waardenburg i.o.v. Rijksinstituut voor Kust en Zee, rapportnr. 02-158.

Contactpersoon: