Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Handreiking uiterwaardinrichting Maas
U bevindt zich hier:

Inrichtingsmaatregelen Maas KRW-proof

Weerdverlaging project Grensmaas

Handreiking helpt bij planvorming

De nieuwe Handreiking uiterwaardinrichting Maas geeft voor verschillende typen maatregelen aan hoe ze kunnen bijdragen aan de KRW-doelen, bijvoorbeeld bij de aanleg van hoogwatergeulen, herstel van beekmondingen of het aantakken van strangen of plassen. Per waterlichaam duidt de handreiking de belangrijkste aandachtspunten en kansen aan. Dit maakt het gemakkelijk om in een vroeg stadium van de planvorming te sturen op typen maatregelen die binnen een bepaald waterlichaam het meest effectief zijn.

Maatregelen toetsen aan KRW-doelen

De adviseurs van Rijkswaterstaat Limburg toetsen aan de hand van de handreiking of initiatieven voor herinrichting langs de Maas bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zij weten zo waar ze op moeten letten bij het beoordelen van nieuwe plannen en kunnen preciezer aangeven op welke onderdelen optimalisatie gewenst is. Ook de ondergrens komt in beeld: wanneer draagt een maatregel niet meer noemenswaardig bij aan de KRW-doelen. 

Voor het opstellen van de handleiding hebben wij de belangrijkste aanknopingspunten uit bestaande richtlijnen, onderzoeken en beleidsdocumenten gedestilleerd en vertaald naar relevantie voor KRW-doelen. De handreiking sluit aan bij het onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen, dat de Waterdienst momenteel uitvoert en waar wij eerder een rapportage voor hebben opgesteld.

Toepassing bij MIRT- of Waterwet toetsen

De handreiking komt van pas bij MIRT-toetsen, Waterwet-toetsen en vergunningverlening. De essentie is kort en bondig verwoord en ondersteund met figuren en foto's. Hierdoor is het document ook voor niet-ecologen gemakkelijk te gebruiken. Download het rapport hier.

Contactpersoon: