Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Groene Motor zet Delfland in beweging
U bevindt zich hier:

Stand van zaken Groene Motor

Januari 2018
Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland is begin 2017 de Groene Motor van start gegaan. De Groene Motor moet een impuls geven aan het behalen van de KRW doelstellingen voor ecologie binnen Delfland. Door de maatregelen die de Groene Motor uitvoert moet de ecologische waterkwaliteit van Delfland verbeteren.

De Groene Motor

De Groene Motor is de benaming voor hoe Delfland intern de aanpak van de ecologische KRW-opgave organiseert. Het is een vorm van programmamanagement, er zijn inmiddels diverse projecten in gang gezet die verschillend van aard zijn. Zo zijn er projecten met als thema onderzoek, monitoring, bepaling ecologische effecten, samenwerking met gemeenten en zijn er uitvoeringsprojecten. De Groene Motor wordt “bemenst” door medewerkers van Delfland en (via detachering) van Lievense-CSO, WB de Ruimte en Bureau Waardenburg, die nauw met elkaar samenwerken. 

Watersysteemanalyse

Belangrijk inhoudelijk deel van de Groene Motor is de watersysteemanalyse, op basis van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s). De ESF’s worden momenteel landelijk uitgewerkt in opdracht van STOWA. Met behulp van deze sleutelfactoren kunnen de knelpunten van de verschillende (onderdelen van de) KRW waterlichamen in beeld worden gebracht. Vervolgens kunnen dan maatregelen worden genomen om deze knelpunten op te lossen en de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Ecologische Sleutelfactoren   

Begin 2017 heeft het Hoogheemraadschap een Quick scan Ecologische sleutelfactoren uit laten voeren om de eerste inzichten te verkrijgen van de knelpunten van het gehele waterbeheersgebied. Dit is toen gedaan met een beperkte set van gegevens en op basis van slechts globaal uitgewerkte sleutelfactoren. Daarop is binnen de Groene Motor besloten om de Ecologische Sleutelfactoren voor het beheergebied van Delfland een stap verder te brengen om uiteindelijk te komen tot een beter, ruimtelijk gedifferentieerd en gebiedsspecifiek beeld van de knelpunten. Eind 2017 zijn alle ESF’s in concept afgerond en kon worden gestart met de watersysteemanalyse van de vijf waterlichamen, waaronder de Westboezem.

Westboezem

De Westboezem bestaat uit ondiepe kanalen ingericht op aan- en afvoer van oppervlaktewater waarover recreatievaart plaatsvindt. Het gebied kenmerkt zich door kleine stedelijke kernen met een groot areaal buitengebied bestaande uit het Westland (het kassengebied) en Midden Delfland (veenweide). Daarnaast bestaat het Westland uit een fijnmazig netwerk van kleine boezemkanaaltjes. Het oppervlaktewater heeft een belangrijke aan- en afvoerfunctie waardoor de stroomrichting varieert. Het grondgebruik van het afwateringsgebied betreft voornamelijk melkveehouderij (Midden-Delfland) en glastuinbouw (Westland).

Voor het gebied heeft de Westboezem enerzijds een aanvoerfunctie om voldoende water aan te voeren om de kassen van schoon water te voorzien en anderzijds om de veenweidepolders in Midden-Delfland op peil te houden. Een deel van het water heeft een recreatieve functie die vooral betrekking heeft op vaartuigen. Een gedeelte van de Westboezem staat in het zomerseizoen onder invloed van het inlaatwater uit het Brielse Meer. 

In januari van 2018 zijn de resultaten van de ESF’s als eerste bekeken voor de Westboezem. Op basis van de gesignaleerde knelpunten is vervolgens een maatregelenpakket opgesteld voor dit waterlichaam. De komende tijd zal worden bepaald welke maatregelen uiteindelijk zullen worden uitgevoerd op basis van enerzijds de verwachte ecologische winst en anderzijds de kosten, risico’s en haalbaarheid. De overige waterlichamen gaan binnenkort van start.