Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wind turbines and bats
U bevindt zich hier:

Effecten van windturbines op vleermuizen

In Nederland waren tot voor kort de effecten van windturbines op vleermuizen slechts op enkele plekken daadwerkelijk onderzocht. Het bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg hebben hier verandering in gebracht.

Op veel plaatsen in Nederland worden windturbineparken gebouwd. Voor het opwekken van duurzame energie is dat een positieve ontwikkeling, maar wat zijn de effecten op vleermuizen? In Nederland was daar tot voor kort nog maar erg weinig onderzoek naar gedaan.

Betere voorspellingen 

Generiek onderzoek was nodig om te kunnen onderbouwen welke landschappelijke kenmerken bepalen of locaties meer of minder risicovol zijn voor vleermuizen. Door het onderzoek zijn betere voorspellingen van te verwachten effecten mogelijk voor nieuwe locaties van windturbines. Negatieve effecten op vleermuizen kunnen (deels) worden voorkomen door een uitgekiende locatiekeuze en/of gerichte mitigerende maatregelen ná plaatsing. Kennis daarover kan ruimtelijke ordeningsprocedures vergemakkelijken. Dit moet bijdragen aan het ontsluiten van potentieel voor windenergie op land.

De Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg voerden dit onderzoek in 2012 uit. Er zijn in vijf windparken vleermuisslachtoffers gezocht. Tegelijk is de vleermuisactiviteit gemeten met automatische batdetectors, zowel op gondelhoogte als op maaiveld. Op basis van dit veldonderzoek is een Duits voorspellingsmodel verder ontwikkeld voor de Nederlandse situatie. De resultaten zijn in 2013 gepubliceerd. 

Agentschap NL is de grootste financier van dit onderzoek, binnen de Innovatieagenda Energie, onderdeel Wind op Land. Daarnaast dragen Eneco en Nuon een wezenlijk deel van de onderzoekskosten en verlenen zij 'gastvrijheid' voor onderzoek in hun windparken.

In het tijdschrift Zoogdier is dit onderzoek uitgebreider beschreven. [link naar PDF, Effecten van windturbines op vleermuizen]

In een artikel over dit onderzoek naar vleermuizen en windturbines in tijdschrift 'Toets' kunt u meer lezen over de resultaten.

Op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is het rapport 'Wind turbines and bats in the Netherlands, Measuring and predicting' te downloaden (Engelstalig).

Als u meer informatie wenst over de effecten van windturbines op vleermuizen kunt u contact opnemen met: