Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effectbeoordeling natuurschoon windpark Hellegatsplein
U bevindt zich hier:

Effectbeoordeling natuurschoon windpark Hellegatsplein

Bureau Waardenburg heeft een effectstudie uitgevoerd voor een nieuw te bouwen windpark bij knooppunt Hellegatsplein in Zuid-Holland. Naast de effecten op beschermde diersoorten, hebben we ook de effecten op het natuurschoon in het voormalige natuurmonument Krammer-Volkerak beoordeeld. Onze foto-visualisaties fungeerden als belangrijke basis voor die beoordeling.

Het Krammer-Volkerak is Natura 2000-gebied, maar de bescherming voor natuurschoon geldt nog altijd, omdat het gebied in 1988 is aangewezen als staats- en beschermd natuurmonument. Bij die aanwijzing waren de weidsheid en ongereptheid de belangrijkste redenen. 

Om het effect van de turbines op natuurschoon  te kunnen beoordelen, hebben we een beoordelingskader opgesteld. Hierbij wordt onder andere ingegaan op maat en schaal van de ingreep ten opzichte van het landschap, patroon en beweging. Met behulp van de foto-visualisaties zijn de effecten van het windpark op het Krammer-Volkerak getoetst. Conclusie was dat de wezenlijke kenmerken en waarden van het Krammer-Volkerak op gebied van natuurschoon niet worden aangeta

We voerden voor hetzelfde windpark-initiatief ook een 'nee-tenzij-toets' uit, omdat het initiatief deels in de EHS was gelegen. Op pragmatische wijze heeft Bureau Waardenburg een aanbeveling gedaan voor compensatie en herbegrenzing van de EHS ten behoeve van dit initiatief.

Bereidt u een initiatief voor van een grootschalige ingreep in het landschap in of nabij een beschermd staats- en natuurmonument, laat dan op tijd een landschappelijke effectbeoordeling uitvoeren. Wij kunnen u aanbevelingen doen voor eventuele mitigatie of variantenkeuze.