Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecological corridors
U bevindt zich hier:

Ecologische verbindingszones

Versnippering

Versnippering wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken voor de afname aan biodiversiteit van planten en dieren in ons land. Het  is daarom nodig voldoende ruimtelijke samenhang te creëren tussen systemen waarin op dit moment veel soorten in hun voorkomen of voortbestaan worden bedreigd.

De EHS

De ecologische hoofdstructuur (EHS) voorziet in een stelsel van samenhangende kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden, die met elkaar verbonden zijn door ecologische verbindingszones (EVZ). Door de realisatie van ecologische verbindingszones  wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontsnippering van natuurgebieden in Nederland. 

Inrichtingsplannen voor ecologische verbindingszones

Een goed ontwerp voor een ecologische verbindingszone richt zich niet uitsluitend op ecologie, maar besteedt bovendien aandacht aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden, recreatieve mogelijkheden en meekoppeling met andere functies, zoals waterbeheer. De regionale context van een verbinding is daarbij van groot belang. Ook technische aspecten, onderhoud en beheer worden zorgvuldig overwogen. 

Meer over de EHS

Voor nadere informatie over inrichting en beheer van ecologische verbindingszones kunt u contact opnemen met: