Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecological Infrastructure
U bevindt zich hier:

Natuurnetwerk Nederland (NNN) / Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

'Nee, tenzij' principe EHS/NNN

Om de natuur in Nederland tot een goed functionerend netwerk te maken wordt het Natuurnetwerk Nederland /de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangelegd. Ruimtelijke ingrepen in deze gebieden zijn niet zonder meer toegestaan.

Voor plannen binnen de NNN (EHS) geldt het 'Nee, tenzij principe'. Ingrepen worden niet toegestaan tenzij uitgesloten is dat de ingreep een negatief effect heeft op de NNN (EHS). 

Heeft u plannen voor een ruimtelijke ingreep in of bij het NNN (de EHS)?

Een oriënterend onderzoek (quick scan) geeft een snelle beoordeling van mogelijke effecten op beschermde soorten en gebieden. In sommige gevallen kan bij zo'n oriënterend ecologisch onderzoek direct geconcludeerd worden dat uitgesloten is dat de ruimtelijke ingreep negatief effecten op het NNN  heeft.

Soms levert de quick scan onvoldoende gegevens op, is er onvoldoende bekend om het optreden van effecten te kunnen beoordelen. In dat geval moeten aanvullende veldinventarisaties worden uitgevoerd.

Als bij de quick scan blijkt dat effecten op Het NNN niet op voorhand uit te sluiten zijn, moet een Nee, tenzij-toets uitgevoerd worden. Hierin brengen we de (mogelijke) effecten op het NNN in kaart en adviseren we hoe negatieve effecten kunnen worden voorkomen.

De rapportage van de 'Nee, tenzij' toets kunt u vervolgens voorleggen aan de Provincie. Op basis van de toets beoordeelt de Provincie of u toestemming krijgt voor de plannen en of u de aantasting moet mitigeren of compenseren. 

Als compensatie nodig is, kunnen we ook het compensatieplan voor u opstellen.

Inrichting en beheer van Ecologische verbindingszones (EVZ)

Wij leveren ook plannen en ontwerpen voor de inrichting en beheer van ecologische verbindingszones. 

Voor vragen over ruimtelijke ingrepen in de EHS / het NNN, neemt u contact op met:

Voor vragen over inrichting en beheer van (onderdelen van) het NNN / de EHS, neemt u contact op met één van onderstaande personen: