Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Urban Ecology
U bevindt zich hier:

Ecologie van het stedelijk gebied

Speciale aandacht voor groen in de stad

Binnen enkele jaren zal de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. Stedelijk gebied vormt dan het belangrijkste biotoop voor de mens. We hebben de taak ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de eisen die de mens aan zijn leefomgeving stelt op economisch, sociaal (recreatie, beleving, gezondheid), en ecologisch vlak. Het aspect ecologie zal op termijn belangrijker worden want natuur in de stad vergroot de leefbaarheid. Die leefbaarheid is uiteindelijk bepalend voor het succes van de stad. Juist de burgers die het vermogen hebben om buiten de stad (of in een andere stad) een beter leefgebied op te zoeken, zullen dat doen zodra de omstandigheden verslechteren.

Natuurbeleid in veel gemeenten ontoereikend 

In veel gemeenten is zorg voor de natuur nog geen vanzelfsprekendheid. Andere belangen, waaronder sociaal-economische of organisatorisch-communicatieve, kunnen ten grondslag liggen aan onvoldoende aandacht voor de natuur. We kennen de consequenties daarvan: plannen en ingrepen die conflicteren met bescherming van soorten, sluimerend verlies van groen en water, verlies aan recreatiemogelijkheden, onvoldoende kwantiteit en kwaliteit van groen en water (denk aan stikkende sloten), verlies van soorten en klagende burgers.

Wat wij voor u kunnen doen

We weten steeds beter hoe we ecologie kunnen inpassen in stedelijke processen en ontwikkeling. Hierbij wordt ecologie bedoeld in de brede zin van het woord. Het kan variëren van duurzaam bouwen tot het treffen van gerichte maatregelen voor flora en fauna, oplossen van problemen in watersystemen of het opstellen van groenbeleid. Wij ondersteunen tevens bij het opstellen van gedragscodes, beheer- en inrichtingsplannen en brengen het voorkomen van  beschermde soorten binnen de gemeente in kaart.

Hierbij zoeken we naar integrale oplossingen. Naast ecologie wordt ook gekeken naar de beleving van de stad, recreatieve mogelijkheden, gezondheid van bewoners en recreanten en economische aspecten. 

Wilt u meer informatie over het onderwerp natuur in de stad, neem dan contact op met: