Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Dijkversterking en landschap
U bevindt zich hier:

Landschappelijke inpassing bij dijkverversterkingen

Dijkversterking kan een groot effect op het landschap hebben. Het is belangrijk om de dijkversterking zorgvuldig landschappelijk in te passen en wij ontwerpen dat graag voor u. Ook in de communicatie hierover kunnen wij u ondersteunen.

 

Dijkversterkingen en landschap

Bij dijkversterkingen moet beplanting op en nabij de dijk moet vaak verdwijnen en de afmetingen van de dijk worden aangepast, waardoor het beeld verandert. Soms dreigen cultuurhistorische waarden te verdwijnen. Ook bebouwing op en aan de dijk kan leiden tot ruimtelijke conflicten.

Landschappelijke karakeristieken

Binnen een te verbeteren dijktraject heeft het landschap vaak meerdere karakteristieken, bijvoorbeeld een bochtig stuk met veel wielen of een reeds eerder verbeterd dijkvak met brede steunbermen. Onze typering van het landschap kan van invloed zijn op de keuze van de versterkingswijze per deeltraject.

Landschappelijke context bij dijkverbeteringen

Dijkverbetering van bebouwde dijken kan tot ontwerpopgaven leiden, die we op een meer gedetailleerd schaalniveau voor u oplossen. De dijk met zijn nieuwe dimensies leent zich soms voor nieuwe vegetatietypen of beplanting verderaf. Hiermee kan het effect van de ingreep op het landschap worden verzacht. Vaak gaat dit hand in hand met realisatie van verplichte natuurcompensatie.

De dijk niet los van zijn omgeving

We benutten onze kennis van de te compenseren soorten om te bepalen hoe het nieuwe leefgebied eruit moet zien. Door dit te combineren met omgevingsfactoren (ruimtelijke kwaliteit, belevingswaarde) en rekening te houden met het beheer, creëren wij plekken die werkelijk een meerwaarde bieden aan landschap en natuur. Waar nodig stemmen wij het ontwerp af met omwonenden en de beherende partijen.

Landschappelijke inpassing

In de Everdingerwaard maakten we bijvoorbeeld een inpassingsontwerp van het bij dijkverbetering in te graven kleidek. Dit is als kans omarmd om nieuwe natuurwaarden te creëren.

Ook bij Kesteren maakten we een inrichtingsplan voor buitendijkse natuur, passend binnen de natuurontwikkelingsambities van de Provincie en gedragen door de natuurbeheerder. Zo krijgen dijkverbeteringsprojecten een positief effect op natuur.

 

Landschappelijke context is van belang bij keuze van dijkverbeteringsmaatregel