Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

CO2 performance ladder
U bevindt zich hier:

Bedrijfsvoering verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder


Interne training in Het Nieuwe Rijden voor onze grootste 'kilometervreters'.

Wij blijven onze bedrijfsvoering verduurzamen om de CO2-uitstoot verder terug te dringen aan de hand van de CO2-prestatieladder.
Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (participatie). 

CO2-footprint en voortgang in de CO2 reductie

Onze CO2 footprint en de voortgang van de maatregelen en de mate waarin de doelen bereikt worden, staat beschreven in deze CO2-Factsheets:

Doelstelling

De doelstelling is 25% CO2 reductie in 2020 t.o.v. 2013, gerelateerd aan de jaaromzet 2013. Bureau Waardenburg heeft het CO2-Bewust certificaat voor niveau 3 en we onderzoeken de mogelijkheden om op niveau 4 of 5 te komen. 

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Bureau Waardenburg een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot voor continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen.

In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Verder is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is. 

Transparantie (eis 3.C)

Bureau Waardenburg B.V. wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil Bureau Waardenburg B.V. de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil Bureau Waardenburg B.V. inzicht geven in haar activiteiten met betrekking tot energiebesparing en zo mogelijk in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Participatie (eis 3.D.1)

Bureau Waardenburg wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2 -uitstoot te reduceren.

Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Bureau Waardenburg is aangesloten bij samenwerkings – en klankbordinitiatief “Duurzame leverancier”. Dit is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. We nemen deel aan klankbordbijeenkomsten.

Wij participeren in Het Nieuwe Rijden - www.hetnieuwerijden.nl - door dit binnen de organisatie gericht onder de aandacht te brengen. Medewerkers die veel kilometers maken voor het bedrijf hebben hierin een training gekregen. 

Daarnaast zijn wij actief in het opzetten van “Blue Carbon”-projecten, in samenwerking met natuurbeheerorganisaties. Dit houdt in dat er gebieden worden ingericht, bijvoorbeeld kwelders, waarin veel CO2 kan worden vastgelegd. Lees meer over Blue Carbon op de site bluecarbon.nl.

Neem contact op met onze KAM-manager, indien u meer informatie wenst over CO2-bewust handelen: