Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Broedvogels van Naardermeer
U bevindt zich hier:

Broedvogels van Naardermeer steekproefsgewijs geïnventariseerd voor SNL

Het Naardermeer (foto: C. Heunks)

In 2014 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten de broedvogels van het Naardermeer in kaart gebracht. Het Naardermeer is Nederlands oudste natuurreservaat en bekend om de vogelrijkdom en de grote kolonie van aalscholvers.

Het Naardermeer is op een bijzondere manier geïnventariseerd. Het natuurgebied is steekproefsgewijs langs transecten geïnventariseerd (zie kaartje). De ligging en lengte van de transecten (langs vaar-, fiets- en wandelwegen) zijn zo gekozen dat een representatief beeld ontstaat van de soortenrijkdom van het hele Naardermeer en voor een groot deel van de vogelsoorten ook een representatief deel van de aantallen. Per vogelsoort kon een goede inschatting gemaakt worden in welke mate de resultaten representatief zijn. De minimale onderzoeksdekking van individuele soorten bedraagt 80%.

Door de gehanteerde methode konden de onderzoeksinspanning en de kosten beperkt worden zonder afbreuk te doen aan de eisen die voor SNL kartering gelden. Voor grote, slecht toegankelijke, terreinen biedt dit veel voordelen. 

Contactpersoon:

Ligging van vaar- (blauw) en looptransecten (rood) in een deel van het onderzoeksgebied van het Naardermeer. Ter illustratie zijn de vastgestelde territoria van de sprinkhaanzanger in dit deel weergegeven.