Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Muskrat control
U bevindt zich hier:

Bestrijding van muskusratten

Sinds zijn introductie in Europa begin twintigste eeuw heeft de muskusrat (Ondatra zibethicus L.) zijn areaal succesvol weten uit te breiden. Deze woelmuisachtige, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika, is destijds herhaaldelijk in Europa ingevoerd voor de pelsdierfokkerij. Nakomelingen van ontsnapte en losgelaten dieren komen tegenwoordig in grote delen van Europa voor, met uitzondering van Groot-Brittannië (uitgeroeid), Ierland en een groot deel van Scandinavië en Zuid-Europa. Ook in Nederland heeft deze exoot zich sinds zijn komst begin jaren veertig van de vorige eeuw met succes weten te handhaven. De muskusrat komt inmiddels in vrijwel heel Nederland voor.

Reeds voordat de muskusrat ons land had bereikt werd de bestrijding van dit dier bij wet geregeld. Tegenwoordig wordt de muskusrat in Nederland landdekkend en jaarrond bestreden. Belangrijkste reden voor de bestrijding van de muskusrat is het voorkomen van onveilige situaties als gevolg van graverij aan waterkeringen door muskusratten. Daarnaast vindt bestrijding plaats ter voorkoming van economische schade (o.a. landbouwschade).

Alternatieve strategieën muskusrattenbestrijding

Wij hebben in opdracht van de Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding (LCCM; www.muskusrattenbestrijding.nl) studies uitgevoerd naar het gebruik van vangmiddelen en vangstrategieën in de muskusrattenbestrijding.

In 2006 is door de Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding een onderzoeksprogramma van in totaal zeven deelonderzoeken gestart naar verschillende aspecten van de bestrijding van muskusratten. Dit gebeurde naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding.

In het kader van dit programma heeft Bureau Waardenburg een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar alternatieve strategieën voor de huidige landsdekkende en jaarrond bestrijding van de muskusrat. Op basis van deze haalbaarheidsstudie is een voorstel gedaan voor de opzet van veldexperimenten om de meest kansrijke strategieën in het veld te toetsen ten opzichte van de huidige strategie.

van Vliet, F., Lengkeek, W., 2007. Alternatieve strategieën voor bestrijding muskusratten. Haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten. Bureau Waardenburg, rapportnummer 07-182.

Terug naar Faunabeheer