Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Species Protection Plan
U bevindt zich hier:

Soortbescherming

Onderzoek naar en bescherming van planten en dieren

Onderzoek kan helpen diersoorten beter te beschermen. Als duidelijk is wat de oorzaken zijn van bijvoorbeeld slechte broedresultaten bij een vogelsoort, kan daarop actie worden ondernomen.

Doel van het soortbeschermingsplan 

Een groot aantal soorten flora en fauna in Nederland gaat sterk achteruit en wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Regulier beheer en beleid is voor deze soorten vaak ontoereikend en daarom zijn specifieke maatregelen nodig. Door het Rijk is beleid ontwikkeld dat is gericht op bescherming van bedreigde soorten. Dit beleid wordt onder andere door provincies verder uitgewerkt in soortbeschermingsplannen.

Doel van de beschermingsplannen is het beschermen van een (of meerdere) kritische soort(en). Veel andere planten en dieren die in het zelfde leefgebied voorkomen, profiteren ook van de maatregelen die voor de kritische soorten worden uitgewerkt.

Onderdelen van het soortbeschermingsplan

Het beschermingsplan bestaat uit een beschrijving van de soort, de beleidsaspecten, knelpunten, oplossingsgerichte maatregelen en een actieplan. Bescherming wordt bereikt door het veiligstellen en versterken van populaties door kwaliteitsverbetering van het leefgebied, het verbinden van populaties en het mogelijk maken van verbreiding van de soort vanuit kernpopulaties.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van de achteruitgang een bepaalde soort. Als de oorzaken te beïnvloeden zijn, kunnen uit dat onderzoek adviezen naar voren komen met betrekking tot  bescherming.

Overweegt u als overheidsorgaan of natuurbeschermende organisatie het initiatief te nemen voor een nieuw beschermingsplan voor een soort, dan kunt u ons daarbij inschakelen. Wij beschikken over kennis van uiteenlopende diergroepen en planten en adviseren daardoor concrete, haalbare en betaalbare maatregelen. Wij hebben soortbeschermingsplannen opgesteld voor provincies, het Ministerie van LNV en soortbeschermende organisaties.

In het bijzonder voor gemeenten kan het interessant zijn om soortbescherminsgplannen op te laten stellen voor wettelijk beschermde soorten. Deze soorten spelen vaak een rol in planprocedures. Soortbeschermingsplannen bieden een kader voor mitigerende en compenserende maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen waardoor de gunstige staat van instandhouding binnen de gemeentegrenzen is gewaarborgd.  

Voor nadere informatie over soortbescherming kunt u contact opnemen met: