Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Management plan for resident goose populations
U bevindt zich hier:

Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland

Onder zomerganzen worden de soorten verstaan die hier het hele jaar voorkomen en in het broedseizoen binnen de landsgrenzen hun nageslacht groot brengen. In het groeiseizoen zorgen deze vogels voor overlast (vraat) op landbouwgronden. In Zuid-Holland komen zeven soorten in (meer dan) noemenswaardige aantallen voor. In volgorde van talrijkheid: grauwe gans, Canadese gans, brandgans, nijlgans, soepgans, kolgans en Indische gans. Alle zeven soorten zijn de afgelopen twee decennia als broedvogel sterk in aantal toegenomen waardoor overlast in landbouwgebieden navenant is toegenomen. Daarnaast wordt in een aantal Natura 2000-gebieden schade aan beschermde natuur zichtbaar. Voorts vormt het toegenomen aantal in toenemende mate een risico voor het vliegverkeer (Rotterdam Airport, Schiphol). Tot slot dragen overnachtende ganzen op een aantal locaties bij in vervuiling van zwemwater met blauwalg tot gevolg. In een aantal gevallen zijn deze locaties tijdelijk voor publiek gesloten geweest.

Sinds enkele jaren vindt op planmatige wijze afschot plaats teneinde de groei in aantallen (en overlast) te stoppen. Om te bezien op welke wijze in de komende jaren, binnen de wettelijke kaders van de Flora- en faunawet, met zomerganzen en schade kan worden omgegaan, is in opdracht van de Fauna­beheereenheid Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland een Faunabeheerplan Zomer­­ganzen opgesteld.

In het faunabeheerplan is een aanpak van de problematiek uitgeschreven die gedragen wordt door alle betrokken partijen: landbouw, natuurbescherming, overheid, jagers. Met hen is uitgebreid gesproken over het reilen en zeilen van de populaties ganzen in Zuid-Holland en effectiviteit van ingrepen op het populatieniveau. Het faunabeheerplan. zeven bijbehorende regioplannen, een overzicht van de aantalsontwikkeling van alle soorten ganzen in de afgelopen jaren en  beheersscenario's die inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van verschillende niveau's van ingrijpen op de populatieomvang. Ook gegevens over voorkomen van hier overwinterende ganzen en recente afschot­gegevens van grauwe ganzen in de winterperiode zijn opgenomen in het plan.

Om het gesprek met partijen over ganzenpopulaties te voeden zijn alle beschikbare gegevens over aantallen ganzen in de provincie uit de afgelopen decennia op een rij gezet. Deze gegevens zijn gebruikt om populatiemodellen voor de verschillende soorten te valideren. Vervolgens zijn de modellen gebruikt om het effect van verschillende beheerscenario's te duiden. Vervolgens is op basis hiervan gekozen voor een aanpak met ingrijpen in de reproductie (eieren behandelen) en in de overleving (afschot). Men staat een aanpak voor waarmee op termijn een reductie van het aantal zomerganzen wordt bewerkstelligd en waarmee het aantal beter in overeenstemming is met de draagkracht van gebieden met een bestemming natuur (in de ruimste zin des woord). 

Contactpersoon: