Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Beheerplan Deltanatuur Hollands Diep
U bevindt zich hier:

Beheerplan Deltanatuur Hollands Diep

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta, hebben we een beheerplan opgesteld voor een intergetijdengebied aan de rand van het Hollands Diep. 

Natuurcompensatie voor dijkversterking

Het natuurgebied wordt aangelegd als natuurcompensatie voor de dijkversterking van de Hoekse Waard. Het terrein ligt strategisch tussen bestaande Staatsbosbeheer natuurreservaten en de, meer naar het binnenland gelegen, toekomstige ecologische verbindingszone Buttervliet. Daarmee versterkt het (relatief kleine) terrein beide gebieden. 

Het gebied

Het terrein omvat een permanent waterhoudende geul, bij eb droogvallende platen die deels mogen gaan begroeien met bos en grasland met een gradiënt van nat naar droog. Voor het grazige deel zijn de beheermogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Daarbij is berekend hoe veel en welk type gewas er zich jaarlijks kan ontwikkelen binnen het terrein, aan de hand van de oppervlaktes van verschillende terreindelen, de bodemgesteldheid en waterstanden. Er rekening mee gehouden dat een deel van het gewas niet oogstbaar of eetbaar is en dat een deel van het gewas door ganzenvraat kan verdwijnen. Aan de hand daarvan kon een inschatting gemaakt worden van de kosten en baten van maaibeheer, begrazingsbeheer en maaien met nabeweiden.

Grazers

Er is voor een aantal soorten en aantallen grazers (in dit geval koeien, paarden en schapen) inzichtelijk gemaakt in welke dichtheden en welke periodes ze kunnen worden ingezet en wat de voor- en nadelen per grazer zijn. Daarbij is een kostenraming gemaakt en beheerders en pachters van natuurterreinen in de omgeving zijn geïnterviewd om hun beheervoorkeuren en ervaringen in beeld te brengen. 

Op basis van de verzamelde informatie kon het waterschap onderbouwd kiezen voor extensieve seizoensbegrazing van april tot oktober met koeien en/of schapen. Deze optie bleek voor de realisatie van de natuurdoelen, het welbevinden van de grazers, de werkbaarheid voor pachter en de kosten voor het waterschap het gunstigst uit te pakken. 

Startbeheer

Het is de bedoeling dat het terrein in 2017 wordt ingericht en aansluitend in gebruik wordt genomen.Voor de eerste jaren na inrichting is een startbeheer vastgesteld, waarbij  onder meer bosvorming op ongewenste plekken wordt tegengegaan.

Contactpersoon: